Javni uvid u PROPISE u izradi (transpozicija direktiva EIA EU, IED EU i SEVESO III EU)

Javni uvid u PROPISE u izradi (transpozicija direktiva EIA EU, IED EU i SEVESO III EU)

Uto, 08. Jun. 2021.


Utorak, 08.06.2021.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u postupku donošenja podzakonskih propisa nakon stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH br. 15/21”) stavlja na uvid javnosti sljedeće propise u skladu sa ovim Zakonom i ostalim relevantim dokumentima navednim u obrazloženju propisa, kao i:

  1. Direktivom o procjeni uticaja na okoliš Direktiva 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (kodifikacija), (Tekst značajan za EGP) ( L 026, 28.1.2012, p.1) izmijenjena i dopunjena sa: M1Direktiva 2014/52/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Direktive 2011/92/EU o procjeni utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš Tekst značajan za EGP
1. Uredba o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš

                Uporedni prikaz usklađenosti sa Direktivom 2011/92/EU i njenim izmjenama iz 2014.

               Izjava o usklađenosti sa Direktivom EIA 2011/92/EU i njenim izmjenama iz 2014.

2. Pravilnik o sadržaju studije uticaja na okoliš

                Uporedni prikaz sa Direktivom 2011/92/EU i njenim izmjenama iz 2014.

                Izjava o usklađenosti sa Direktivom EIA 2011/92/EU i njenim izmjenama iz 2014.

3.Uredba o postupanjima u slučaju vjerovatnog prekograničnog i/ili međuentitetskog uticaja na okoliš  - ESPOO konvencija (NACRT) ( podignuto na web 08.07.2021.)

4. Pravilnik o načinu i kriterijima davanja ovlaštenja nosiocima za izradu studija (NACRT) ( podignuto na web 02.07.2021.)

5. Pravilnik utvrđivanju uslova i kriterija za stavljanje na listu stručnjaka koji mogu biti imenovani u stručne komisije za ocjenu studija o procjeni uticaja na okoliš ( u pripremi)

 

2. Direktivom o industrijskim emisijama DIREKTIVA 2010/75/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (preinačeno) (Tekst značajan za EGP) Napomena: konsolidirana verija predstavlja ispravke i to samo u Direktivi na engleskom jeziku.

1. Uredba kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu

           Uporedni prikaz usklađenosti sa Direktivom 2010/75/EU 

            Izjava o usklađenosti

             

2. Pravilnik kojim se utvrđuje sadržaj i način vođenja Registra izdatih okolinskih dozvola (NACRT) ( podignuto na web 08.07.2021.)

3. Pravilnik o registru zagađivača i zagađivanja (PRTR) (u pripremi)

 

  1. Direktivom SEVESO III (DIREKTIVA 2012/18/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 4. srpnja 2012. o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/82/EZ, (OJ L 197/1, 24.07.2012.)
1. Pravilnik o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera

             Uporedni prikaz usklađenosti sa Direktivom 2012/18/EU

             Izjava o usklađenosti

2. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra nesreća većih razmjera (u pripremi)

3. Pravilnika o registra za postrojenja, skladišta i objekte koji skladište opasne supstance (u pripremi)

 

Primjedbe, sugestije i mišljenja mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 7 dana od dana objave na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo