BAT

Usvojena prva BAT dokumenta za sektore prehrambene industrije i poljoprivrede

U periodu od jula 2007.- jula 2008. godine, u okviru LIFE projekta “Jačanje kapaciteta za implementaciju integralne prevencije i kontrole zagađivanja u BiH (IPPC-BiH)” koji su provodili Institut za hidrotehniku iz Sarajeva i EXERGIA a.s. iz Atine, pripremljena su prva Tehnička uputstva o najboljim raspoloživim tehnikama (BAT-ima) u odabranim sektorima prehrambene industrije u BiH. U izradi ovih dokumenata učestvovali su eksperti iz šest industrijskih sektora, predstavnici nadležnih entitetskih ministarstava za okoliš/životnu sredinu, poljoprivredu i prehrambenu industriju, vodoprivredu, te Agencije za vode RS.

Tehničke upute o BAT-ima pripremljeni su za sljedeće sektore prehrambene industrije i poljoprivrede: klaonice krupne stoke, prerada mesa, uzgoj i prerada ribe, prerada mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda, prerada voća i povrća i proizvodnja piva. Tehničke upute o BAT-ima za prehrambenu industriju predstavljaju podršku cjelovitoj implementaciji Zakona o zaštiti okoliša/životne sredine i pratećih pravilnika u oba entiteta, te u Brčko Distriktu, koji nalažu izdavanje okolinske/ekološke dozvole u skladu sa najboljim raspoloživim tehnikama.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je na osnovu odredbi članka 87. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03) i Pravilnika o donošenju najboljih raspoloživih tehnika kojima se postižu standardi kvaliteta okoliša (Sl. novine Federacije BiH br. 92/07) donijelo rješenje kojim se usvajaju Tehničke upute za najbolje raspoložive tehnologije – BAT dokumenti, koje je objavljeno je u Službenim novinama Federacije BiH br. 61/09 od 28.9.2009. godine.

Priložene datoteke