Odlagalište otpada u Banja Luci

U regiji Banja Luka kreditna sredstva u iznosu od 4,0 mil USD su planirana za sanaciju postojeće deponije “Ramići“ i rekonstrukciju u sanitarnu deponiju. U toku prve tri godine implement...


U regiji Banja Luka kreditna sredstva u iznosu od 4,0 mil USD su planirana za sanaciju postojeće deponije “Ramići“ i rekonstrukciju u sanitarnu deponiju.

U toku prve tri godine implementacije nabavljene su teške mašine za rad na deponiji, ugradnja vage, pratece infrastrukture i projekat sanacije divljeg odlagališta u Kneževu.

U toku 2006 god radovi na izgradnji ograde oko deponije su završeni, izrada idejnog projekta sanitarne deponije je završena i studija uticaja na okoliš je završena. Izvršena je nabavka mehanizacije sa priključcima u svrhu poboljšanja uslova na deponiji.

Završena je ralizacija ugovora na uklanjanju divljih deponija u ovoj regiji (ukupno očišćeno 32 divlje deponije, oko 10 000 T otpada) i nabavljena oprema za odvojeno prikupljanje otpada.
Pokrenuta je javna kampanja na regionalnom nivou za podizanje svijesti o potrebi zaštite životne sredine putem poboljšanog upravljanja otpadom.

U toku 2007. god planira se završetak izrade projekta sanitarne deponije. Trenutno se vrši procedura za izbor izvodjača radova za premještanje dijela starog otpada sa mjesta gdje se planira izgradnja sanitarne kasete i probijanje kanjona kroz stari otpad. Ovi radovi su u sklopu pripreme za izgradnju sanitarne kasete za otpad.
Preostala sredstva od 1,2 mil USD biće utrošena za nabavku jos jednog buldozera i izvođenje pripremnih radova za izgradnju odlagališne plohe.

Ova regija neće imati sredstava da izgradi odlagališne plohe niti da postavi postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.