Emerald mreža Bosna i Herceovina

EMERALD EKOLOŠKA MREŽA

Konvencija Savjeta Europe o očuvanju europske divlje flore i faune i prirodnih staništa, poznatija kao Bernska konvencija (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Bern Convention) https://www.coe.int/en/web/bern-convention je obavezujući međunarodni pravni instrument u oblasti očuvanja prirode. Obuhvata cjelokupnu prirodnu baštinu europskog kontinenta, a proteže se i na neke države Afrike, kao što su Burkina Faso, Maroko, Tunis i Senegal. Uz očuvanje divljih vrsta biljaka i životinja i njihovih prirodnih staništa, cilj Bernske konvencije je i unapređenje europske suradnje u ovoj oblasti. Konvencija je usvojena u Bernu (Švicarska) 1979. godine, na snagu je stupila 1982.

Sastavni deo Bernske konvencije su liste strogo zaštićenih vrsta flore (dodatak I) i faune (dodatak II) i lista zaštićenih vrsta faune (dodatak III), za koje je potrebno da se poduzmu zakonodavne i administrativne mere kako bi se osiguralo očuvanje njihovih staništa. Osim toga, zabranjena je upotreba određenih sredstava i metode ubijanja, zarobljavanja i drugih oblika eksploatacije za sisare, ptice i slatkovodne ribe (dodatak IV).

Ideja Savjeta Europe o formiranju europske ekološke mreže za očuvanje staništa vrsta navedenih u dodacima Konvencije donijeta je 1989. godine, a pokrenuta 1996. godine kroz Emerald program i formiranje Emerald ekološke mreže na teritoriji svih potpisnica i država promatrača Konvencije, a koju čine područja od posebnog interesa za očuvanje (Areas of Special Conservation Interest, ASCIs).

Emerald mreža se zasniva na istim principima kao i mreža Natura 2000 i formalno se promatra kao priprema za implementaciju Direktive o staništima, odnosno Direktive o očuvanju prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta (Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, the Habitats Directive) u okviru europskih integracija. Da bi se osigurala maksimalna podudarnost ova dva procesa, usuglašavane su liste vrsta biljaka i životinja navedenih u dodacima Konvencije sa vrstama sa aneksa Direktive o staništima i Direktive o pticama, tj. Direktive o očuvanju divljih ptica (Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council on the conservation of wild birds, prvi put donijeta1979. godine – Council Directive 79/409/EEC).

Kao rezultat usuglašavanja i osnova za realizaciju Emerald programa su Rezolucija br. 4 (1996, 2010) i Rezolucija br. 6 (1998, 2011) Stalnog odbora Bernske konvencije (Standing Committee). Prva rezolucija sadrži listu ugroženih prirodnih tipova staništa usuglašenu sa aneksom I Direktive o staništima, a druga daje popis biljnih i životinjskih vrsta koje zahtijevaju posebne mere očuvanja njihovih staništa, a koje se nalaze na aneksu II Direktive o staništima i aneksu I Direktive o pticama.

 

Emerald potencijalna staništa u Bosni i Hercegovini