Upravljanje čvrstim otpadom

Strategija upravljanja čvrstim otpadom u BIH predviđa upravljanje otpadom na regionalnom nivou, tj. izgradnju regionalnih sanitarnih deponija. U skladu s tim sa Svjetskom Bankom potpisan je sporazum o IDA kreditu za realizaciju projekta «Upravljanje čvrstim otpadom». Projekat predviđa sanaciju postojećih deponija i izgradnju novih regionalnih, sanitarnih deponija za odlaganje komunalnog otpada.

Jedinica za implementaciju Projekta (PMU)
Federacija BiH i Republika Srpska su se složile da implementiraju Projekat putem Jedinice za implementaciju koja se nalazila u okviru Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša a sada se nalazi u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, čije je sjedište u Sarajevu. U sastavu jedinice je angažovano sedam uposlenika, od toga dva uposlenika iz Republike Srpske (financijski rukovodilac i stručni saradnik za nabavku).

Regije uključene u projekat
Osnovni ugovor je definisao implementaciju projekta u tri regije: Mostar, Tuzla i Banja Luka. U toku implementacije je uključeno šest regija. Regije koje su potpisale kreditna zaduženja su: Sarajevo, Zenica, Tuzla, Bihać, Banja Luka i Bijeljina. U regijama su formirana nova komunalna preduzeća sa timovima za implementaciju ovog projekta (PIT timovi) dok je u Sarajevu u okviru postojećeg komunalnog preduzeća formiran tim za implementaciju projekta.


2007 Godina je peta godina implementacije, i veoma je bitna za implementaciju projekta, te se sve aktivnosti Jedinice za implementaciju projekta (PMU) i timova za implemantaciju projekta (PIT timova) usmjeravaju na realizaciju ugovorenih obaveza na realizaciji projekta i planom predviđenih projekata.


2007 Godina je veoma bitna za implementaciju projekta. U skladu sa sporazumom potrebno je potrošiti oko 8,0 mil USD do februara 2008 godine. Da bi se ispoštovali rokovi definisani sprazumom o razvojnom kreditu, neophodno je izbjeći zastoje u implementaciji I riješiti aktuelnu problematiku kao što je izbor lokacije u Bihaću; riješiti probleme sa dijelom lokalne zajednice u Tuzli; redovno obezbjediti sredstva za sufinansiranje projekta od strane Vlade Federacije Bosne I Hercegovine, a u skladu sa kreditnim sporazumom; omogućiti pravovremeno plaćanje kako iz budžetskih sredstava tako i iz sredstava kredita.

Zbog veoma izraženog problema oko deponovanja čvrstog otpada koji je prisutan u oba entiteta, I zbog izraženog interesa i potreba regija da se uključe u ovaj Projekat (Livno, Visoko, Goražde, Prijedor, Doboj, Zvornik), preduzeti su koraci i u razgovorima sa Svjetskom Bankom naglašen ovaj problem zbog razmatranja mogućnosti obezbjeđivanja dodatnih kreditnih sredstava za nastavak ovog Projekta.