Okolišna dozvola

Podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole:

Informativni letak - Procedura izdavanja okolinske dozvole

PRILOG - obrazac uz Zahtjev

Pravna regulativa: https://www.fmoit.gov.ba/bs/zakoni/zakoni-na-razini-fbih

Instrukcija za postupanje u upravnim postupcima procjene uticaja na okoliš i izdavanju okolišnih dozvola:

Informisanje javnosti i uključivanje u proces donošenja odluka

Lista ovlaštenih konsultantskih kuća za izradu Studija o procjeni uticaja  na okoliš:

Lista nosilaca izrade Studije o procjeni utjecaja na okoliš - 2022 godina

 

Spisak certificiranih stručnjaka 

Spisak certificiranih stručnjaka za rad u komisijama/povjerenstvima za ocjenu planova aktivnosti i studija o procjeni utjecaja na okoliš (novembar 2017.)

 

 

 

Zakon o zaštiti okoliša donosi slijedeće olakšice za investitore:

 • kraći rokovi za donošenja odluka i rješenja,
 • brže određivanje nadležnosti za postupanje,
 • jasnije i jednostavnije procedure pribavljanja rješenja i dozvola,
 • za određeni dio novih projekata provodiće se procedura procjene uticaja na okoliš (obnovljivi izvori energije, dalekovodi, infrastrukturni projekti (autoceste, ceste, željeznice), turistički objekti), koja će završavati izdavanjem rješenja nakon kojeg nema potrebe podnositi zahtjev za izdavanje okolinske dozvole i obnove okolišne dozvole nakon njihovog puštanja u rad (nepotrebne procedure u FMOiT),
 • jasno definisana procedura obnove okolišne dozvole za industrijska postrojenja.

Poboljšanja u pogledu integralne zaštite komponenti okoliša (biodiverziteta, očuvanje tla, zaštita voda, zaštita zraka, očuvanje i korištenje biosfere, očuvanje izgrađenog okoliša, zaštita od štetnih uticaja opasnih supstanci  i tehnologija, zaštita od štetnog uticaja otpada, zaštita od buke, zaštita od štetnih radijacijskih i svjetlosnih uticaja) su:

 • jačanje pravnih mjera za očuvanje, zaštitu i poboljšanje zaštite okoliša,
 • definisane i razgraničene procedure:
 1. prethodne procjene uticaja na okoliš,
 2. procjene uticaja na okoliš ,
 3. izdavanje okolišne dozvole za industrijska postrojenja,
 4. izdavane dozvole za postrojenja koja koja skladište opasne materije i koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera,
 • učestaliji inspekcijski nadzor u industrijskim postojenjima koji zahtijevaju prevenciju i kontrolu zagađenja,
 • ažurnije prikupljanje podataka o postrojenjima i zagađivanjima,
 • sveobuhvatnije učešće javnosti u pitanjima okoliša, informisanje i uključivanje javnosti u proces donošenja odluka i osiguranje prava na pristup pravosuđu,
 • integrisano prikupnjanje podataka o okolišu svih nadležnih institucija (Agencija za vodna područja, Federalnog hidrometeorološki zavoda, Federalnog zavoda za agropedologiju, Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, Federalnog zavoda za statistiku, Federalnog zavoda za geologiju i drugih federalnih upravnih organizacija i kantona)
 • unaprijeđenje okoliša kroz razvoj naučnih i tehnoloških rješenja,
 • osiguranja stručnog obrazovanja o okolišu,
 • podizanje svijesti javnosti u području zaštite okoliša,
 • uspostava informacionog sistema stanja okoliša i pristup informacijama,
 • uspostava praćenja stanja okoliša, promjene stanja okoliša te zajedničke procjene uz primjenu socijalnih i ekonomskih pokazatelja i sa stajališta uticaja na zdravlje stanovništva,
 • kvalitetnije izvještavanje o stanju okoliša u cilju planiranja zaštite okoliša,
 • rad međuentiteskog tijela za okoliš,
 • ažurno vođenje registra o postrojenjima i zagađivanjima, registra o izdatim okolišnim dozvolama i registra o nesrećama većih razmjera,
 • odgovornost za štetu nanesenu u okolišu i djelatnosti opasne po okoliš,
 • financiranje i instrumente opće politike zaštite okoliša,
 • skraćeni rokovi za dostavljanje podataka nadležnim ministarstvima i upravnim organima i načini redovnog obavještavanja javnosti, javni pristup podacima,
 • strožije kazne za prekršioce odredbi zakona.

Koristi za Federaciju BiH i šire:

 • poboljšanje kvaliteta života,
 • zdravstvene koristi uštedom u liječenju bolesti izazvanih zagađenjem i smanjenje preuranjenog mortaliteta,
 • racionalno korištenje prirodnih resursa,
 • uštede resursa, naročito u vodosnabdijevanju, korištenju energije (energijska efikasnost), goriva, i sirovina, upravljanja otpadom, otpadnim vodama, šumarstvu, poljoprivredi,
 • očuvanja prirodnog i kulturnog naslijeđa, rekreativnih mogućnosti i povezanosti društva,
 • rast zapošljavanja kroz investicije u okoliš u cilju redukcije zagađenja,
 • povećano privlačenje investicija i međunarodnih fondova,
 • razvoj turizma i eko turizma.

ZoZO je od izuzetnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, kantone u Federaciji BiH, jedinice lokalne samouprave (gradove i općine), cjelokupnu javnost (fizičke i pravne osobe i njihove asocijacije) i privredne subjekte u smislu stvaranja ambijenta za održivi razvoj bosanskohercegovačkog društva i šire. Osnovni/ključni planski i programski dokumenti održivog razvoja u oblasti zaštite okoliša u Federaciji BiH potvrđeni kroz sistem okolinskog planiranja (čl.44): Strategija razvoja BiH i Federacije BiH, Federalna strategija zaštite okoliša i Akcijski plan zaštite okoliša,Kantonalni plan zaštite okoliša okoliša sa pripadajućim implementacionim dokumentima,Planovi razvoja jedinica lokalne samouprave, uključujući njihove implementacione dokumente, kao i drugi planski i programski dokumenti u skladu sa posebnim federalnim propisom koji definiše razvojno planiranje i upravljanje razvojem.

Zakon o zaštiti okoliša se zasniva na direktivama Evropske unije i međunarodnim konvencijama, a u njega su u potpunosti ili najvećim dijelom ugrađene odredbe četiri EU direktive i jedneuredbe, što predstavlja respektabilan nivo usklađenosti ovog zakona s propisima EU:

 1. SEA direktiva – ( engl. The Strategic Environmental Assessment ) - Stateška procjena uticaja na okoliš.
 2. EIA direktiva  - (engl. The Environmental Impact Assessment)- Direktiva o procjeni uticaja na okoliš.
 3. IED direktiva – (engl. the Industrial Emissions Directive ) - Direktiva o industrijskim emisijama.
 4. SEVESO III direktiva – (engl. The Seveso-III-Directive) - Direktiva za prevenciju većih nesreća.
 5. EMAS (engl. The EU Eco-Management and Audit Scheme) – Uredba EU o sistemu  eko-označavanja i sistema okolinskog upravljanja i nezavisnog ocjenjivanja.

Propisi  koje je neophodno donijeti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu novog Zakona o zaštiti okoliša su:

Propisi koje donosi Vlada Federacije BiH

 1. Propis  vezano za uspostavu Sistema informiranja o okolišu i prikupljanje informacija (vrsta podataka, način i rokovi za prikupljanja podataka i informisanja o okolišu) (čl. 28.)
 2. Utvrđivanje obima, sadržaja i ocjene strateške studije (čl.5).
 3. Postupanja koja se odnose na prekogranični i međuentitetski uticaj na okoliš susjednih država, entiteta -Republike Srpske i/ili Brčko Distrikta BiH (čl. 81.)

Propisi koje donosi Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Federalni ministar donosi propise iz čl. 34., 68., 73., 74., 78., 83., 100., 101., 102., 111.,123., 124., i 129. ovog zakona u roku od jedne godine od stupanja na snagu ovog Zakona.

 1. Propis  kojim se utvrđuje vrsta podataka, način i rokovi za njihovo dostavljanje i izvještavanje za registar o postrojenjima i zagađivanjima (čl. 34.)
 1. Propis kojim se određuju:
 1. projekti za koje se obavezno provodi procjena uticaja i
 2. projekti za koje o obavezi provođenja procjene uticaja odlučuje nadležno ministarstvo na osnovu kriterija u pojedinim slučajevima o obavezi provođenja procjene uticaja i o obimu procjene uticaja. (čl. 68)
 1. Propis kojim se utvrđuju uslovi za:

a) davanje ovlaštenja nosiocima izrade Studije,

b) način i kriterije koje moraju ispunjavati nosioci izrade Studije,

c) visinu naknade za troškove izdavanja ovlaštenja nosiocima izrade Studija. (čl. 73)

 1. Propis kojim se utvrđuje sadržaj Studije o procjeni uticaja na okoliš. (čl. 7)
 1. Provedbeni propis kojim se uređuje sastav komisije, naknade kao i druga pitanja vezana za rad stručne komisije za ocjenu Studije o procjeni uticaja na okoliš. (čl. 78)
 1. Propis kojim utvrđuje pogoniipostrojenjakojimogubitiizgrađeniipušteniuradsamoukolikoimajuokolinskudozvolu. (čl. 83)
 1. Propis kojim se definišu djelatnosti za koje se utvrđuju najbolje raspoložive tehnike, odnos sa referentnim dokumentima za najbolje raspoložive tehnike. (čl, 100.)
 1. Propis kojim utvrđuje sadržaj i način vođenja Registra izdatih okolinskih dozvola (čl. 101.)
 1. Propis za pogone i postrojenja, uključujući skladišta opasnih supstanci koji mogu izazvati nesreće većih razmjera (čl. 102.)
 1.  Propis kojimse  utvrđuje sadržaj i način vođenja Registra nesreća većih razmjera. (čl. 111.)
 1. Provedbeni propis za uspostavu sistema i postupka dodjele eko-oznaka (čl. 123.)
 1. Propis za upostavu sistema okolinskog upravljanja i nezavisnog ocjenjivanja - EMAS (podnošenje zahtjeva za registrovanje, visinu naknade, sadržaj i način vođenja registra, razlog za odbijanje upisa, privremeno ili trajno brisanje iz registra, edukaciju i promovisanje sistema EMAS). (čl. 124.)
 1. Propis koji se uređuje praćenje stanja okoliša:  vrste emisija, imisija, prirodnih i drugih pojava koje su predmet praćenja, metodologiju uzimanja uzoraka i mjerenja, rokove za dostavljanje podataka i dr. (čl. 129).