Fond za zaštitu okoliša

Fond za zaštitu okoliša Federacije BIH


Fond za zaštitu okoliša Federacije BIH

Djelatnost Fonda za zaštitu okoliša FBiH čini prikupljanje i distribucija finansijskih sredstava za zaštitu okoliša na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a koristit će se naročito za sljedeće namjene:

 • podršku u ostvarivanju zadataka koji proizilaze iz obaveza i odgovornosti prema međunarodnoj zajednici iz oblasti zaštite okoliša;
 • suzbijanje štete po okoliš u slučaju kada se ne može primijeniti princip odgovornosti za izvršavanje štete određenom licu (zagađivač plaća);
 • troškove sprečavanja ili otklanjanja štete po okoliš koja zahtijeva neposrednu intervenciju;
 • potpora mjerama u cilju zaštite okoliša, naročito u oblasti razvoja i finansiranja informativnog sistema, obrazovanja i širenja informacija;
 • unapređivanje razvoja ekonomske strukture koja je povoljna po okoliš;
 • očuvanje zaštićenih prirodnih područja;
 • unapređivanje ekološke svijesti javnosti i istraživanje okoliša;
 • očuvanje, održivo korištenje, zaštita i unapređivanje stanja okoliša

Sredstva za finansiranje, u skladu Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša FBiH, osiguravaju se iz :

 • naknada zagađivača okoliša;
 • naknada korisnika okoliša;
 • posebne naknade za okoliš koja se plaća pri svakoj registraciji motornih vozila.

Prihodi za finansiranje djelatnosti se ostvaruju i iz:

 • sredstava ostvarenih s osnova međunarodne bilateralne i multilateralne saradnje, te saradnje u zemlji na zajedničkim programima, projektima i sličnim aktivnostima u području zaštite okoliša;
 • budžeta Federacije;
 • kredita banaka;
 • sredstava iz zajmova i pozajmica drugih pravnih lica i finansijskih institucija;
 • donatorskih sredstava i drugih vidova podrške;
 • poslovanja Fonda (naknada za obavljene usluge, otplate glavnica, kamata i dr.);
 • drugih izvora sredstava određenih posebnim zakonom, drugim propisima ili ugovorom.

U skladu sa članom 26. Zakona o Fondu, sredstva Fonda se koriste za finansiranje zaštite okoliša, a posebno za:

 • zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvalitete zraka, tla, vode i mora, te ublažavanja klimatskih promjena i zaštite ozonskog omotača;
 • saniranje, poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada;
 • iskorištavanje vrijednih svojstava, te obrade otpada;
 • zaštitu i očuvanje biološke i pejzažne raznovrsnosti;
 • provođenje energetskih programa;
 • provođenje programa razminiranja;
 • unapređenje i izgradnju infrastrukture za zaštitu okoliša;
 • poboljšanje, praćenje i ocjenjivanje stanja okoliša te uvođenje sustava upravljanja okolišom;
 • poticanje održivog korištenja prirodnih dobara;
 • poticanje održivih privrednih djelatnosti, odnosno održivog ekonomskog razvoja;
 • poticanje istraživanja, razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti, uključujući i demonstracijske aktivnosti

 

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH

Telefon: +387 (0)33 723 680

Fax: +387 (0)33 723 688

E-mail: info@fzofbih.org.ba

Adresa: Hamdije Čemerlića 39A, 71 000 Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine