Zakoni na razini FBiH

 1. Zakon o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21)
 2. Uredba o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21)
 •   Prilozi (u word-u)

                       PRILOG I. Projekti za koje se obavezno provodi procjena uticaja na okoliš

                      PRILOG II. Projekti za koje federalno ministarstvo odlučuje o potrebi provođenja procjene uticaja na okoliš

                      PRILOG III. Obrazac zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okoliš

                      PRILOG IV. Kriteriji na osnovu kojih se odlučuje o potrebi provođenja procjene uticaja na okoliš

                      PRILOG V. Izjava o  istinitosti, tačnosti i potpunosti podataka

                      PRILOG VI. Ček lista za provjeru zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okoliš

        3. Uredba kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21)

 •  Prilozi (u word-u)

                           PRILOG I. Lista pogona i postrojenja za koje Federalno ministarstvo izdaje okolinsku dozvolu;

                           PRILOG II. Lista pogona i postrojenja za koje kantonalno ministarstvo izdaje okolinsku dozvolu;

                           PRILOG III. Obrazac za  izradu zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole;

                           PRILOG IV. Popis zagađujućih supastanci;

                          PRILOG V. Izjava o istinitosti, tačnosti i potpunosti podataka;

                          PRILOG VI. Obrazac o promjeni u radu pogona/postrojenja.

         4. Pravilnik o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21)

 •   Prilozi u (word-u)

                        PRILOG Ia. Opasne supstance

                       PRILOG Ib. Granične količine opasnih supstanci prema kategorijama opasnosti

                       PRILOG II. Obrazac obavijesti operatera o pogonu / postrojenju / skladištu koje može izazvati nesreće većih razmjera

                       PRILOG IIa. Tabela graničnih vrijednosti izloženosti

                       PRILOG III. Informacije o sigurnosnim mjerama

                       PRILOG IV. Izjava o  istinitosti, tačnosti i potpunosti podataka

        5. Pravilnik o izradi godišnjih / polugodišnjih programa inspekcije zaštite okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 68/05)

        6. Pravilnik o registrima postrojenja i zagađivanjima („Službene novine Federacije BiH“, broj 82/07Tabela 1a  Tabela 1b    Tabela 2    Tabela 3    Tabela 4        Uputstvo uz tabelu 4    Instrukcija uz tabelu 4

        7. Pravilnik o eko – oznakama i o načinu upravljanja eko – oznakama („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07)

        8. Pravilnik o donošenju najboljih raspoloživih tehnika kojima se postižu standardi kvaliteta okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07)

        9. Pravilnik o uslovima i kriterijima koje moraju ispunjavati ovlašteni nosioci izrade Studije o utjecaju na okoliš, visini pristojbi, naknada i ostalih troškova nastalih u postupku procjene utjecaja na okoliš („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/12)

      10. Pravilnik o načinu formiranja i rada stručnih komisija za ocjenu studija o procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole za pogone za proizvodnju hidroelektrične energije (Službene novine Federacije BiH”, broj: 9/21)

      11.  Pravilnik o utvrđivanju uslova i kriterija za stavljanje na listu stručnjaka koji mogu biti imenovani u stručne komisije za ocjenu studija uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj:63/21)

     12. Pravilnik o sadržaju studije uticaja na okoliš ( "Službene novine Federacije BiH", broj:63/21)

        2. Zakon o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03, 72/09 i 92/17)

 1. Pravilnik o kategorijama otpada sa listama („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/05)
 2. Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/05)
 3. Pravilnik o potrebnim uvjetima za prenos obveza sa proizvođača i prodavača na operatera sistema za prikupljanje otpada („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/05)
 4. Pravilnik koji određuje postupanje sa opasnim otpadom koji se ne nalazi na listi otpada ili čiji je sadržaj nepoznat („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/05)
 5. Pravilnik o sadržaju plana prilagođavanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje poduzima nadležni organ („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/05)
 6. Uredba o vrstama finansijskih garancija kojima se osigurava prekogranični transport opasnog otpada („Službene novine Federacije BiH“, broj 41/05)
 7. Uredba o finansijskim i drugim garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, čišćenja i postupaka nakon zatvaranja odlagališta („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/06)
 8. Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada („Službene novine Federacije BiH“, broj 38/06)
 9. Uredba koja reguliše obvezu izvještavanja operatera i proizvođača otpada o sprovođenju programa nadzora, monitoringa i vođenja evidencije prema uvjetima iz dozvole („Službene novine Federacije BiH“, broj 31/06)
 10. Pravilnik o obrascu, sadržaju i postupku obavještavanja o važnim karakteristikama proizvoda i ambalaže od strane proizvođača („Službene novine Federacije BiH“, broj 6/08)
 11. Pravilnik o životinjskom otpadu i drugim neopasnim materijalima prirodnog porijekla koji se mogu koristiti u poljoprivredne svrhe („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/08)
 12. Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom („Službene novine Federacije BiH“, broj 77/08)
 13. Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom („Službene novine Federacije BiH“, broj: 88/11, 28/13, 8/16, 54/16, 103/16 i 84/17, 85/20)
 14. Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda („Službene novine Federacije BiH“, broj: 87 / 12, 107/14, 8/16, 79/16 i 12/18)
 15. Pravilnik o uslovima za rad postrojenja za spaljivanje otpada ("Službeni glasnik Federacije BiH", br. 12/05)
 16. Pravilnik o prekograničnom kretanju otpada ("Službeni glasnik Federacije BiH", broj: 07/1139/1525/19 i 19/21).
 17. Uredba o naknadama za plastiče kese tregerice („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 9/14).
 18. Uredba o informacionom sistemu upravljanja otpadom (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 97/18).

 19. Pravilnik o građevinskom otpadu (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 93/19).

 20. UREDBA O NAČINU RASPODJELE I ULAGANJA PRIKUPLJENIH NAKNADA ZA POSEBNE KATEGORIJE OTPADA I UVJETIMA ZA DODJELU POTICAJNIH SREDSTAVA (''Službene novine Federacije BiH'', broj:59/21)

 21. UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLIJE UPOTREBE POSTAJU POSEBNE KATEGORIJE OTPADA I KRITERIJIMA ZA OBRAČUN I NAČIN PLAĆANJA NAKNADA ( (''Službene novine Federacije BiH'', broj:59/21)

 22. Pravilnik o upravljanju otpadom iz proizvodnje titan dioksida ("Službene novine Federacije BiH", broj: 20/21)

 23. Pravilnik o upravljanju otpadnim gumama ("Službene novine Federacije BiH", broj:94/21)

 24. Pravilnik o opravljanju otpadnim vozilima ("Službene novine Federacije BiH", broj:94/21)

 25. Pravilnik o postupanju sa uredjajima i otpadom koji sadrze poliklorirana jedinjenja ("Službene novine Federacije BiH", broj:94/21)

 26. Pravilnik o upravljanju otpadnim baterijama i akumulatorima ("Službene novine Federacije BiH", broj:94/21)

 27. Pravilnik o upravljanju otpadnim uljima ("Službene novine Federacije BiH", broj:94/21)

 1. Zakon o zaštiti zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03 i 4/10)
 1. Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/05 i 9/16)
 2. Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak („Službene novine Federacije BiH“, br. : 9/14 i 97/17 )
 3. Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/05)
 4. Pravilnik o uvjetima za rad postrojenja za spaljivanje otpada („Službene novine Federacije BiH“, br.: 12/05 i 102/12)
 5. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorjevanje („Službene novine Federacije BiH“, br. 3/13 i 92/17)
 6. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/05)
 7. Pravilnik o postepenom isključivanju supstanci koje oštećuju ozonski omotač („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/05)
 8. Pravilnik o uvjetima mjerenja i kontrole sadržaja sumpora u gorivu („Službene novine Federacije BiH“, broj 6/08)
 9. Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka („Službene novine Federacije BiH“, br: 1/12 , 50/19 i 3/21).
 1. Zakon o zaštiti prirode („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13)
 1. Pravilnik o uspostavljanju i upravljanju informacionim sistemom za zaštitu prirode i vrešenje monitoringa („Službene novine Federacije BiH, broj 46/05)
 2. Pravilnik o novim mjerama za istraživanje ili očuvanje kako bi se spriječio značajan negativan uticaj na vrste namjernim hvatanjem ili ubijanjem vrsta („Službene novine Federacije BiH“, broj 65/06)
 3. Pravilnik o uspostavljanju sistema praćenja namjernog držanja i ubijanja zaštićenih životinja („Službene novine Federacije BiH, broj 46/05)
 4. Pravilnik o sadržaju i načinu izrade plana upravljanja zaštićenim područjima („Službene novine Federacije BiH“, broj 65/06)
 5. Pravilnik o uvjetima pristupa zaštićenom području („Službene novine Federacije BiH“, broj 69/06)
 6. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaštićenih područja („Službene novine Federacije BiH“, broj 69/06)
 7. Uredba NATURA 2000 – zaštićena područja u Europi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 43/11)
 8. Crvena lista ugroženih divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 7/14)
 9.  Uredba o organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorniče službe zaštite prirode (Službene novine Federacije BIH broj: 14/16)“.

 10. Pravilnik o načinu provođenja procjene rizika i izrade studije procjene rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja stranih svojti i postupak izdavanja dozvole za unošenje stranih svojti u Federaciju Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/15, 78/19).

 11. Pravilnik o mjerama zaštite za strogo zaštićene i zaštićene vrste i podvrste i zaštićene vrste i podvrste („Službene novine Federacije BiH“, broj 21/20)

 12. Pravilnik o uvjetima i nacinu uspostavljanja i vodjenja katastra speleoloskih objekata u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BIH“, broj 28/21)

 13. Pravilnik o načinima, metodama i tehničkim sredstvima koji najmanje ometaju divlje vrste/podvrste ili staništa njihovih populacija, te ograničavanje zahvata u staništa populacija životinjskih vrsta u vremenu koje se poklapa s njihovim životno značajnim razdobljima ( „Službene novine Fedracije BiH“, broj 87/21)

 14. Zakon o Nacionalnom parku „Una“ („Službene novine Federacije BiH“, broj 44/08)
 15. Pravilnik o organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorničke službe zaštite prirode NP „Una“ („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/13

         6. Zakon o zaštiti od buke („Službene novine Federacije BiH“, broj 110/12)

        7. Zakon o Fondu za zaštitu okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03)

 1. Uredba o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila („Službene novine Federacije BiH“, broj 14/11 i broj 26/11 )
 2. Uredba o vrstama naknada i kriterijima za obračun naknada za zagađivače zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/11)
 3. Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja, te rokovima obračunavanja i plaćanja naknada za zagađivače zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/11)
 4. Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima za uspostavljanje i vođenje registra obaveznika plaćanje naknade za zagađivanje zraka(Sl. novine FBiH”, broj: 56/12)
 5. Uredba o naknadama za plastiče kese tregerice („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 9/14 )

       8. Zakon o vodama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 70/06)

 1. Pravilnik o utvrđivanju područja podložnih eutrofikaciji i osjetljivih na nitrate („Službene novine Federacije BiH“, broj 71/09)
 2. Pravilnik o monitoringu u područjima podložnim eutrofikaciji i osjetljivim na nitrate („Službene novine Federacije BiH“, broj 71/09)
 3. Pravilnik o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom vodnom području („Službene novine Federacije BiH“, broj 71/09, 102/18).
 4. Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka („Službene novine Federacije BiH broj 4/13 i 62/19) (ovaj Pravilnik donosi Ministar Federalnog ministarstva vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva uz saglasnost ministra Federalnog ministarstva okoliša i turizma)

5.    Rješenje o proglasenju zaštićenih područja podložnih eutrofikaciji i osjetljivim na nitrate u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 84/18)

6.    Uredba o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije („ Sluzbene novine FBiH“, broj: 26/20 i 96/20)

        9. Zakon o turističkoj djelatnosti(«Službene novine Federacije BiH, broj: 32/09)

 1. Pravilnik o strucnom ispitu za Voditelja poslovnice (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/10)
 2. Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/10)
 3. Pravilnik o upisniku putničkih agencija, (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/10)
 4. Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče, (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/10)
 5. Pravilnik o iskaznici za turističke vodiče (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/10)
 6. Pravilnik o upisniku turističkih vodiča (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/10)
 7. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/10)

       10. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti(«Službene novine Federacije BiH, broj: 32/09)

 1. Pravilnik o razvrstavanju,minimalnim uvijetima i kategorizaciji objekata iz skupine Hoteli, (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/10)