Zakoni na razini FBiH

 1. Zakon o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21)
 2. Uredba o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21, 33/22 i 104/22)
 •   Prilozi (u word-u)

                       PRILOG I. Projekti za koje se obavezno provodi procjena uticaja na okoliš

                      PRILOG II. Projekti za koje federalno ministarstvo u postupku prethodne procjene uticaja na okoliš odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš 

                      PRILOG III. Obrazac zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okoliš

                      PRILOG IV. Kriteriji na osnovu kojih se odlučuje o potrebi provođenja procjene uticaja na okoliš

                      PRILOG V. Izjava o  istinitosti, tačnosti i potpunosti podataka

                      PRILOG VI. Ček lista za provjeru zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okoliš

        3. Uredba kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21, 74/22)

 •  Prilozi (u word-u)

                           PRILOG I. Lista pogona i postrojenja za koje Federalno ministarstvo izdaje okolinsku dozvolu;

                           PRILOG II. Lista pogona i postrojenja za koje kantonalno ministarstvo izdaje okolinsku dozvolu;

                           PRILOG III. Obrazac za  izradu zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole;

                           PRILOG IV. Popis zagađujućih supastanci;

                          PRILOG V. Izjava o istinitosti, tačnosti i potpunosti podataka;

                          PRILOG VI. Obrazac o promjeni u radu pogona/postrojenja.

         4. Pravilnik o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21 i  96/22)

 •   Prilozi u (word-u)

                        PRILOG Ia. Opasne supstance

                       PRILOG Ib. Granične količine opasnih supstanci prema kategorijama opasnosti

                       PRILOG II. Obrazac obavijesti operatera o pogonu / postrojenju / skladištu koje može izazvati nesreće većih razmjera

                       Uz Obrazac obavijesti dostavlja se Izjava o istinitosti, tačnosti i potpunosti podataka, koju potpisuje operater i dostavlja FMOiT

                       PRILOG IIa. Tabela graničnih vrijednosti izloženosti

                       PRILOG III. Informacije o sigurnosnim mjerama

                       PRILOG IV. Izjava o istinitosti i tajnosti podataka

                    Najčešća pitanja i odgovori u vezi implementacije Pravilnika o pogonima, postrojenjima  i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje  mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21 i  96/22

        5. Pravilnik o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne supstance ( „Službene novine Federacije BiH“, broj 88/22)

           Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne supstance – tabele za unos podataka 

        6. Pravilnik o izradi godišnjih / polugodišnjih programa inspekcije zaštite okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 68/05)

        7. Pravilnik o registru zagađivača i zagađenjima okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 11/23) (BOS)   (HR)   (SR)

            PRILOG I Lista djelatnosti  

            PRILOG II Spisak zagađujućih supstanci 

           PRILOG III Popis uređaja za prečišćavanje otpadnih gasova 

           PRILOG IV Pospis uređaja za prečišćavanje otpadnih voda

           PRILOG V Postupci zbrinjavanja otpada

           PRILOG VI Postupci povrata otpada

           PRILOG VII IZVJEŠTAJ ZA REGISTAR ZAGAĐIVAČA I ZAGAĐENJA OKOLIŠA (BOS)   (HR)   (SR)

          Smjernice za izvještavanje prema Pravilniku o registru zagađivača i zagađivanjima

          Prilozi uz Smjernice

        8. Pravilnik o eko – oznakama i o načinu upravljanja eko – oznakama („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07)

        9. Pravilnik o donošenju najboljih raspoloživih tehnika kojima se postižu standardi kvaliteta okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07)

        10. Pravilnika o uslovima i kriterijima davanja ovlaštenja nosiocima izrade studije uticaja na okoliš, načinu i kriterijima koje moraju ispunjavati nosioci izrade studije uticaja na okoliš i visini naknade izdavanja ovlaštenja nosiocima izrade studije uticaja na okoliš   („Službene novine Federacije BiH“ broj: 19/22, 36/22)

     11. Elekronski registar ovlaštenika za obavljanje poslova izrade studije uticaja na okoliš i drugih stručnih poslova

             Elektronski registar ovlastenika 7.7.2023. 

      12.  Pravilnik o utvrđivanju uslova i kriterija za stavljanje na listu stručnjaka koji mogu biti imenovani u stručne komisije za ocjenu studija uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 63/21 i 34/24)

            PRILOG I - Izjava da su podaci sadržani u sadržani u studiji o procjenu utjecaja na okoliš istiniti, točni i potpuni

            PRILOG II - ČEK LISTA ZA STUDIJU UTICAJA NA OKOLIŠ

           Lista stručnjaka koji mogu biti imenovani u Stručne komisije za ocjenu Studija o procjeni uticaja na okoliš za pogone za        proizvodnju hidroelektrične energije

 

     13. Pravilnik o sadržaju studije uticaja na okoliš ( "Službene novine Federacije BiH", broj:63/21)

           PRILOG 1 - izjava stručnjaka o neučestvovanju u izradi studije

           PRILOG 2 - Lista za provjeru studija uticaja na okoliš – tabela

     14. Uredba o postupanju u slučaju prekograničnog i međuentitetskog uticaja projekta na okoliš (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj: 105/21)

     15. Uredba o Informacionom sistemu zaštite okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 47/22)

     16. Pravilnik o registru izdatih okolinskih dozvola („Službene novine Federacije BiH“, broj: 41/23)

        2. Zakon o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03, 72/09 i 92/17)

 1. Pravilnik o kategorijama otpada sa listama („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/05)
 2. Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/05)
 3. Pravilnik o potrebnim uvjetima za prenos obveza sa proizvođača i prodavača na operatera sistema za prikupljanje otpada („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/05)
 4. Pravilnik koji određuje postupanje sa opasnim otpadom koji se ne nalazi na listi otpada ili čiji je sadržaj nepoznat („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/05)
 5. Pravilnik o sadržaju plana prilagođavanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje poduzima nadležni organ („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/05)
 6. Uredba o vrstama finansijskih garancija kojima se osigurava prekogranični transport opasnog otpada („Službene novine Federacije BiH“, broj 41/05)
 7. Uredba o finansijskim i drugim garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, čišćenja i postupaka nakon zatvaranja odlagališta („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/06)
 8. Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada („Službene novine Federacije BiH“, broj 38/06)
 9. Uredba koja reguliše obvezu izvještavanja operatera i proizvođača otpada o sprovođenju programa nadzora, monitoringa i vođenja evidencije prema uvjetima iz dozvole („Službene novine Federacije BiH“, broj 31/06)
 10. Pravilnik o obrascu, sadržaju i postupku obavještavanja o važnim karakteristikama proizvoda i ambalaže od strane proizvođača („Službene novine Federacije BiH“, broj 6/08)
 11. Pravilnik o životinjskom otpadu i drugim neopasnim materijalima prirodnog porijekla koji se mogu koristiti u poljoprivredne svrhe („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/08)
 12. Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom („Službene novine Federacije BiH“, broj 77/08)
 13. Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/23)
 14. Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/23)
 15. Pravilnik o uslovima za rad postrojenja za spaljivanje otpada ("Službeni glasnik Federacije BiH", br. 12/05)
 16. Pravilnik o prekograničnom kretanju otpada ("Službeni glasnik Federacije BiH", broj: 07/1139/1525/19 i 19/21).
 17. Uredba o naknadama za plastiče kese tregerice („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 9/14).
 18. Uredba o informacionom sistemu upravljanja otpadom (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 97/18).

 19. Pravilnik o građevinskom otpadu (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 93/19).

 20. UREDBA O NAČINU RASPODJELE I ULAGANJA PRIKUPLJENIH NAKNADA ZA POSEBNE KATEGORIJE OTPADA I UVJETIMA ZA DODJELU POTICAJNIH SREDSTAVA (''Službene novine Federacije BiH'', broj:59/21)

 21. UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLIJE UPOTREBE POSTAJU POSEBNE KATEGORIJE OTPADA I KRITERIJIMA ZA OBRAČUN I NAČIN PLAĆANJA NAKNADA ( (''Službene novine Federacije BiH'', broj:59/21)

 22. Pravilnik o upravljanju otpadom iz proizvodnje titan dioksida ("Službene novine Federacije BiH", broj: 20/21)

 23. Pravilnik o upravljanju otpadnim gumama ("Službene novine Federacije BiH", broj:94/21)

 24. Pravilnik o opravljanju otpadnim vozilima ("Službene novine Federacije BiH", broj:94/21)

 25. Pravilnik o postupanju sa uredjajima i otpadom koji sadrze poliklorirana jedinjenja ("Službene novine Federacije BiH", broj:94/21)

 26. Pravilnik o upravljanju otpadnim baterijama i akumulatorima ("Službene novine Federacije BiH", broj:94/21)

 27. Pravilnik o upravljanju otpadnim uljima ("Službene novine Federacije BiH", broj:94/21)

 28. Uredba o kriterijima za obračun i način plaćanja naknada za proizvode koji nakon upotrebe postaju ambalažni i električni i elektronski otpad („Službene novine Federacije BiH“, broj: 104/22)

 29. Uredba o načinu raspodjele I ulaganja prikupljenih naknada za ambalažu i električne i elektroničke proizvode („Službene novine Federacije BiH“, broj: 104/22)

 30. Uredba o upravljanju muljem sa postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/24)

 • Ostali propisi Federacije BiH vezani za upravljanje otpadom:

 • Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala ("Službene novine Federacije BiH", broj: 35/98, 109/12)

3. Zakon o zaštiti zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03 i 4/10)

 1. Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/05 i 9/16)
 2. Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak („Službene novine Federacije BiH“, br. : 9/14 i 97/17 )
 3. Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/05)
 4. Pravilnik o uvjetima za rad postrojenja za spaljivanje otpada („Službene novine Federacije BiH“, br.: 12/05 i 102/12)
 5. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorjevanje („Službene novine Federacije BiH“, br. 3/13 i 92/17)
 6. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/05)
 7. Pravilnik o postepenom isključivanju supstanci koje oštećuju ozonski omotač („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/05)
 8. Pravilnik o uvjetima mjerenja i kontrole sadržaja sumpora u gorivu („Službene novine Federacije BiH“, broj 6/08)
 9. Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka („Službene novine Federacije BiH“, br: 1/12 , 50/19 i 3/21).

4. Zakon o zaštiti prirode („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13)

 1. Pravilnik o uspostavljanju i upravljanju informacionim sistemom za zaštitu prirode i vrešenje monitoringa („Službene novine Federacije BiH, broj 46/05)
 2. Pravilnik o novim mjerama za istraživanje ili očuvanje kako bi se spriječio značajan negativan uticaj na vrste namjernim hvatanjem ili ubijanjem vrsta („Službene novine Federacije BiH“, broj 65/06)
 3. Pravilnik o uspostavljanju sistema praćenja namjernog držanja i ubijanja zaštićenih životinja („Službene novine Federacije BiH, broj 46/05)
 4. Pravilnik o sadržaju i načinu izrade plana upravljanja zaštićenim područjima („Službene novine Federacije BiH“, broj 65/06)
 5. Pravilnik o uvjetima pristupa zaštićenom području („Službene novine Federacije BiH“, broj 69/06)
 6. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaštićenih područja („Službene novine Federacije BiH“, broj 69/06)
 7. Uredba NATURA 2000 – zaštićena područja u Europi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 43/11)
 8. Crvena lista ugroženih divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 7/14)
 9.  Uredba o organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorniče službe zaštite prirode (Službene novine Federacije BIH broj: 14/16)“.

 10. Pravilnik o načinu provođenja procjene rizika i izrade studije procjene rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja stranih svojti i postupak izdavanja dozvole za unošenje stranih svojti u Federaciju Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/15, 78/19).

 11. Pravilnik o mjerama zaštite za strogo zaštićene i zaštićene vrste i podvrste i zaštićene vrste i podvrste („Službene novine Federacije BiH“, broj 21/20)

 12. Pravilnik o uvjetima i nacinu uspostavljanja i vodjenja katastra speleoloskih objekata u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BIH“, broj 28/21)

 13. Pravilnik o načinima, metodama i tehničkim sredstvima koji najmanje ometaju divlje vrste/podvrste ili staništa njihovih populacija, te ograničavanje zahvata u staništa populacija životinjskih vrsta u vremenu koje se poklapa s njihovim životno značajnim razdobljima ( „Službene novine Fedracije BiH“, broj 87/21)

 14. Pravilnik o zabrani korištenja sredstava i metoda za ubijanje ptica i lov iz prijevoznih sredstava („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/22)

 15. Pravilnik o zabrani korištenja sredstava za hvatanje ili ubijanje divljih životinjskih vrsta te načina prijevoza („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/22)

 16. Pravilnik o uslovima i načinu prekograničnog prometa ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 92/22) - Prilozi - Prilog I-VII i Prilog II-VIII

5. Zakon o Nacionalnom parku „Una“ („Službene novine Federacije BiH“, broj 44/08)

1.Pravilnik o organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorničke službe zaštite prirode NP „Una“ („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/13

  6. Zakon o zaštiti od buke („Službene novine Federacije BiH“, broj 110/12)

  7. Zakon o Fondu za zaštitu okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03)

 1. Uredba o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila („Službene novine Federacije BiH“, broj 14/11 i broj 26/11 )
 2. Uredba o vrstama naknada i kriterijima za obračun naknada za zagađivače zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/11)
 3. Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja, te rokovima obračunavanja i plaćanja naknada za zagađivače zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/11)
 4. Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima za uspostavljanje i vođenje registra obaveznika plaćanje naknade za zagađivanje zraka(Sl. novine FBiH”, broj: 56/12)
 5. Uredba o naknadama za plastiče kese tregerice („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 9/14 )

  8. Zakon o vodama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 70/06)

 1. Pravilnik o utvrđivanju područja podložnih eutrofikaciji i osjetljivih na nitrate („Službene novine Federacije BiH“, broj 71/09)
 2. Pravilnik o monitoringu u područjima podložnim eutrofikaciji i osjetljivim na nitrate („Službene novine Federacije BiH“, broj 71/09)
 3. Pravilnik o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom vodnom području („Službene novine Federacije BiH“, broj 71/09, 102/18).
 4. Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka („Službene novine Federacije BiH broj 4/13, 62/19 i 63/22) (ovaj Pravilnik donosi Ministar Federalnog ministarstva vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva uz saglasnost ministra Federalnog ministarstva okoliša i turizma)

5.    Rješenje o proglasenju zaštićenih područja podložnih eutrofikaciji i osjetljivim na nitrate u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 84/18)

6.    Uredba o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije („ Sluzbene novine FBiH“, broj: 26/20, 96/20 i   1/24 )

        9. Zakon o turističkoj djelatnosti(«Službene novine Federacije BiH, broj: 32/09)

 1. Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/10)
 2. Pravilnik o upisniku putničkih agencija, (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/10)
 3. Pravilnik o iskaznici za turističke vodiče (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/10)
 4. Pravilnik o upisniku turističkih vodiča (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/10)
 5. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/10)

       10. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti(«Službene novine Federacije BiH, broj: 32/09)

 1. Pravilnik o razvrstavanju,minimalnim uvijetima i kategorizaciji objekata iz skupine Hoteli, (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/10)

        ostali propisi: Zakonski okvir | Federalno ministarstvo okoliša i turizma - Bosna i Hercegovina (fmoit.gov.ba)