JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za davanje ovlaštenja pravnim licima za vršenje izrade studije

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za davanje ovlaštenja pravnim licima za vršenje izrade studije

Uto, 21. Jun. 2022.


Na osnovu člana 73. stav (2) Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj: 15/21),  a u vezi sa članom 4. Pravilnikao uslovima i kriterijima davanja ovlaštenja nosiocima izrade studije uticaja na okoliš, načinu i kriterijima koje moraju ispunjavati nosioci izrade studije uticaja na okoliš i visini naknade izdavanja ovlaštenja nosiocima izrade studije uticaja na okoliš   („Službene novine Federacije BiH“ broj: 19/22), federalna ministrica okoliša i turizma  r a s p i s u j e:

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za davanje ovlaštenja pravnim licima za vršenje izrade studije i obavljanje drugih stručnih poslova

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog pozivaza podnošenje zahtjeva za davanje ovlaštenja pravnim licima za vršenje izrade studije i obavljanje drugih stručnih poslova (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je davanje ovlaštenja nosiocima izrade studije uticaja na okoliš i davanje  ovlaštenja za obavljanje  drugih stručnih poslova u vezi zaštite okoliša.

Pod stručnim poslovima se podrzumjevaju sljedeći poslovi:

 1. izrada studije uticaja na okoliš 
 2. izrada strateške studije o procjeni uticaja na okoliš za strategije, planove i programe (strateška studija)
 3. izrada zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okoliš;
 4. izrada zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole;
 5. izrada planova sprečavanja nesreća većih razmjera, izvještaja o stanju sigurnosti,  informacija o sigurnosnim mjerama;
 6. izrada studije za zrak.

II PRAVNA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE  ZAHTJEVA

Pravo podnošenja zahtjeva za davanje ovlaštenja pravnim licima za vršenje izrade studije i obavljanje drugih stručnih poslova  (u daljnjem tekstu: Zahtjev) na Javni poziv imaju pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće osnovne uvjete:

- da imaju sjedište na teritoriji Bosne i Hercegovine;

- i da su od strane nadležnih organa registrirani za obavljanje djelatnosti koje su usklađene sa odredbama Zakona o klasifikaciji djelatnosti iz oblasti sručne, naučne i tehničke djelatnosti 72. Naučno istraživanje i razvoj i to:

a) grana 72.1 - Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama, razred 72.19 - Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u

prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama,

b) grana 72.2. – razred 72.20 - Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i

 humanističkim naukama.

III NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA SUDJELOVANJE

A) Da bi bili ispunjeni kvalifikacioni i posebni uvjeti zahtjev treba da sadrži sljedeće podatke:

 1. Puni naziv i sjedište pravnog lica (podnosioca zahtjeva);
 2. Bliži opis poslova koji se obavljaju u sklopu djelatnosti pravnog lica, popis drugih stručnih poslova za koje se traži ovlaštenje koji su navedeni u Poglavlju  I Predmet Javnog poziva od tačke a) do f)
 3. Obrazloženje pravnog lica o načinu organizacije i vršenja stručnih poslova u skladu sa propisima iz oblasti zaštite okoliša navesti sljedeće:
 1. reference pravnog lica koje se odnose na izradu studija i obavljanje drugih stručnih poslova koji su navedeni u poglavlju I Predmeta javnog pozivaod tačke  do f)
 2. reference i/ili certifikate iz oblasti okolinke dijagnostike industrijskih pogona i postrojenja, sistema upravljanja okolišem i nezavisnog ocjenjivanja (engl. EU Eco-Management and Audit Scheme – EMAS), sistema upravljanja kvalitetom zaštite okoliša i sistema kvaliteta iz serije ISO;
 3. reference o već pripremljenim stručnim podlogama o zaštiti okoliša (npr.studije uticaja, ili elaborata o zaštiti okoliša, planova i dr. stručnih podloga koje se odnose na zaštitu okoliša),
 1. Ime, prezime i potpis ovlaštene osobe u pravnom licu, koji je ovjeren pečatom pravnog lica.

B) Obavezna dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev je:

1)  Dokaz o registraciji pravnog lica  - Rješenje o registraciji pravnog lica sa svim pripadajućim prilozima ili aktuelni izvod iz sudskog registra. Dostaviti  dokaze kao originale ili ovjerene kopije. Datum izdavanja ovih dokaza ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog Javnog poziva. Ovjera kopija ovih dokaza vrši se u općini ili kod notara.

2) Dokaz o vlasništvu poslovnog prostora:

 a) ZK izvadak. – datum  izdavanja ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog Javnog poziva. Ovjera kopija ovih dokaza vrši se u općini ili kod notara

 ili

b) validan ugovor o zakupu poslovnog prostora-dostaviti ovjerenu kopiju ugovora. Ovjera kopija ovih dokaza vrši se u općini ili kod notara

3) Uvjerenje poreske uprave o prijavi zaposlenih u Federalnom zavodu za mirovinsko/penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje(listing od najmanje sedam  (7) zaposlenih sa zahtjevanom stručnom spremom) - ovi dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije. Datum izdavanja ovih dokaza ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog Javnog poziva. Ovjera kopija ovih dokaza vrši se u općini ili kod notara.

4) Dokaz o radnom iskustvu u struci (minimalno 5 godina) za zaposlene kadrove dostaviti: pojedinačno potpisane biografije svih zaposlenih koji će biti uključeni u projekat (u biografijama navesti  stručnu  spremu, radno iskustvo kod prethodnih poslodavaca kod kojih su bili zaposleni i kontakt podaci tih poslodavaca kao i objavljene stručne radove iz oblasti zaštite okoliša zaposlenih).

5) Dokaz o stručnoj spremi - dostaviti diplome o visokoj stručnoj spremi ili završen Bachelor za zaposlene kadrove iz prethodne tačke 4. ovog Javnog poziva u sljedećim oblastima:

 1. u oblasti okoliša - inžinjerske ekologije, na izradi studija i praćenja stanja iz područja zaštite okoliša, izradi planova za sprečavanje nesreća većih razmjera i/ili  izradi dokumenta o procjeni šteta nastalih u okolišu i sl.,
 2. u oblasti hidrotehnike,
 3. u  oblasti tehničke struke: energetike, hemije, građevine, geologije, rudarstva i metalurgije,
 4. poljoprivrede, šumarstva, biologije, veterine, medicine, mikrobiologije ili sanitarne  medicine,
 5. fizike, matematike, elektrotehnike, mašinstva, telekomunikacija, informatike i kompjuterskih nauka,
 6. arhitekture-urbanizama, saobraćaja,
 7. sigurnosti i pomoći, zaštite zdravlja radnika na radu, protivpožarne zaštite i/ili zaštite od eksplozije (ovaj uslov se odnosi samo za pravna lica koja se prijavljuju za stručne poslove za poziciju iz Poglavlja I tačka e) ovog Javnog poziva).

Ovjera kopija ovih dokaza vrši se u opšini ili kod notara.

6) Ovjerene kopije uvjerenja o položenom stručnom ispitu za zaposlene kadrove za oblasti za koje je polaganje stručnog ispita predviđeno u Federaciji BiH - ovjera kopija ovih dokaza vrši se u općini ili kod notara.

7) Ovjerene kopije certifikata o obuci iz oblasti procjene uticaja na okoliš i za vršenje drugih stručnih poslova navedenih u poglavlju I Predmeta Javnog poziva tačke  a) do f) (odnosi se samo na zaposlene kadrove u pravnom licu a ne na spoljnje saradnike). Ovjera ovih dokaza vrši se u općini ili kod notara .

8) Izjava o istinitosti, tačnosti i potpunosti podataka koju daje zakonski zastupnik pravnog lica koja se ovjerava kod nadležnog organa (općina ili notar) .Obrazac Izjave se može preuzeti na stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma: www.fmoit.gov.ba

9) Ovjerena kopija dokaza o raspolaganju vlastitog akreditovanog laboratorija u vidu certifikata o akreditaciji i dodatkom akreditaciji izdatom od strane Instituta za akreditaciju BiH i/ili ovjerena kopija validanog ugovora o saradnji sa akreditiranom laboratorijom u kojem je jasno naveden i ugovoren rok važenja ugovora, odnosno jasno definisana prava i obaveze ugovornih strana. Ovjera kopija ovih dokaza vrši se u općini ili kod notara;

11. Dokaz o uplaćenoj naknadi za troškove upravnog postupka u iznosu od 800,00 (osamstotina) KM na broj računa: Budžet Federacije Bosne i Hercegovine kod UNION BANKA d.d. Sarajevo, broj: 102-050-00001066-98, vrsta prihoda 722597, proračunska organizacija 6101001.

IV OBJAVA  JAVNOG POZIVA

Ovaj Javni poziv se objavljuje na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma: www.fmoit.gov.ba.

Kratka obavijest o istom u "Službenim novinama Federacije BiH" i jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na području Federacije BiH. Datum objave Javnog poziva se računa od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH"

V NAČIN, MJESTO I ROK ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA

Zahtjev za Javni poziv, dostavlja se u zatvorenoj koverti lično ili putem preporučene pošte na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

 Hamdije Čemerlića br . 2

 71000 Sarajevo sa naznakom:

„NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DAVANJE OVLAŠTENJA PRAVNIM LICIMA ZA VRŠENJE IZRADE STUDIJE I OBAVLJANJE DRUGIH STRUČNIH POSLOVA.“

Rok za dostavljanje zahtjeva je 30 dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH.

VI  ODLUČIVANJE PO ZAHTJEVIMA

Federalno ministarstvo okoliša i turizma imenuje komisiju koja provodi postupak za izbor pravnih lica za davanje ovlaštenja za izradu studija i obavljanje ostalih stručnih poslova, koja  utvrđuje  listu pravnih lica koja ispunjavaju propisane uslove za davanje ovlaštenja. Obaveza ove komisije je da listu pravnih lica koja ispunjavaju propisane uslove za davanje ovlaštenja, nakon isteka roka  od 60 dana  za dostavljanje zahtjeva po objavljenom Javnom pozivu, dostavi ministru na odlučivanje.

Po prijemu gore navedene liste ministar donosi rješenje kojim se zahtjev prihvata  i daje ovlaštenje pravnom licu za vršenje poslova na izradi studije i obavljanje ostalih stručnih poslova  za koje je pravno lice u svom zahtjevu izrazilo interes.

Rješenje o davanju ovlaštenja se izdaje na period od pet (5) godina, dostavlja se pravnom licu i objavljuje se na stranici: Federalnog ministarstva okoliša i turizma: www.fmoit.gov.ba

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Svi nepotpuni zahtjevi po ovom Javnom pozivu biće odbačeni zaključkom kao nepotpuni, a neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati.

Dokumentacija dostavljena po ovom Javnom pozivu ne vraća se podnosiocu zahtjeva.

Za dodatne informacije podnosici zahtjeva se mogu obratiti Federalnom ministarstvu okoliša i turizma prije zatvaranja javnog poziva, i to radnim danom od 12:00 -14:00 putem kontakt telefona: +387 (0)33.72 67 16.

VIII NAPOMENA ZA PODNOSIOCE ZAHTJEVA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI POZIV U 2021. GODINI

Kompletna dokumentacija podnosioca zahtjeva koji su se prijavili na javni poziv u 2021. godini biće putem pošte vraćena na njihove adrese.

Tražena dokumentacija podnosioca zahtjeva koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv, a koji su se prijavili i na Javni poziv koji je objavljen u 2021. godini, a koja je navedena u poglavlju III Neophodna dokumentacija za sudjelovanje - B) Obavezna dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev u tačkama 1) i 2) ovog Javnog poziva će se uzeti u obzir kao blagovremena, tj. ista može datirati od 2021. godine.  Također,  dokaz koji je naveden u ovom ovom istom poglavlju u tački 11), a odnosi se na uplaćenu naknadu za troškove upravnog postupka (administrativna taksa) koja je uplaćena u 2021. godini može se priložiti kao validan.

Podnosioci zahtjeva koji se ne planiraju prijaviti na ovaj Javni poziv, a prijavili su se u 2021. godini imaju pravo podnijeti zahtjev za povrat sredstava.

                                                             

 MINISTRICA

Dr. Edita Đapo

 

Izjava- Prilog