Javni uvid u zahtjev za izdavanje okolišne dozvole "Mujanovići" d.o.o. Vogošća, pogon za klanje životinja i primarnu obradu mesa

Javni uvid u zahtjev za izdavanje okolišne dozvole

Čet, 18. Mar. 2021.


U skladu sa čl. 36. (8.) Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) postupajući po zahtjevu operatora Mujanovići d.o.o. Vogošća  stavlja na uvid zahtjev za ponovno izdavanje okolišne dozvole za postrojenja za klanje životinja i primarnu preradu mesa locirano u naselju Kobilja glava, Općina Vogošća.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na zahtjev mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana objave na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole

Plan upravljanja otpadom