Javni uvid u DOPUNU STUDIJE O PROCJENI UTICAJA NA OKOLIŠ PODZEMNE EKSPLOATACIJE KOMPLEKSNE RUDE, OLOVA, CINKA, BARITA I PRATEĆIH MINERALNIH KOMPONENTI U LEŽIŠTU „RUPICE“ OPĆINA VAREŠ

Javni uvid u DOPUNU STUDIJE O PROCJENI UTICAJA NA OKOLIŠ PODZEMNE EKSPLOATACIJE KOMPLEKSNE RUDE, OLOVA, CINKA, BARITA I PRATEĆIH MINERALNIH KOMPONENTI U LEŽIŠTU „RUPICE“ OPĆINA VAREŠ

Sri, 09. Dec. 2020.


Ponedjeljak, 09.12.2020

Operator „EASTERM MININIG“ d.o.o. Vareš je dana 04.12.2020. godine dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma dopunu Studije o procjeni uticaja na okoliš za podzemnu eksploataciju kompleksne rude olova, cinka, barita i pratećih mineralnih komponenti u ležištu „Rupice“, općina Vareš.

U postupku uključivanja javnosti u skladu sa članom 61. Zakona o zaštiti okoliša, kompletna dokumentacija se može pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića br.2.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na dopunu Studije je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo

Naslov i sadrzaj SUO_Rupice.pdf