Javna rasprava - gasovoda „Južna interkonekcija“ Bosna i Hercegovina – Republika Hrvatska

Javna rasprava - gasovoda „Južna  interkonekcija“ Bosna i Hercegovina – Republika Hrvatska

Pet, 26. Mar. 2021.


Predmet:  POZIV NA JAVNU RASPRAVU - Informisanje i uključivanje javnosti u upravnom postupku

                  ocjene Studije o procjeni uticaja na okoliš za izgradnju za projekat: trasa gasovoda „Južna

                  interkonekcija“ Bosna i Hercegovina – Republika Hrvatska

 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je dana 24.2.2021. godine zaprimilo Studiju o procjeni uticaja na okoliš investitora/operatora BH GAS d.o.o. Sarajevo u vezi projekta izgradnje  trase gasovoda „Južna interkonekcija“ Bosna i Hercegovina – Republika Hrvatska

Studije o procjeni uticaja na okoliš za izgradnju gasovoda – “Južna interkonekcija” Bosna i Hercegovina – Republika Hrvatska je u skladu sa čl. 36. (8.) Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09), a postupajući po zahtjevu investitora BH GAS d.o.o., Sarajevo stavljena je na uvid javnosti web stranici www.fmoit.gov.ba  na podlinku okolišne dozvole, javne rasprave od 17.03.2021. godine.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa  čl. 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike Hercegovačko-neretvanskog, Srednjobosanskog, Zapadnohercegovačkog, Kantona 10. i sve ostale zainteresirane subjekte na

JAVNU RASPRAVU
za ocjenu Studije o procjeni uticaja na okoliš

za trasu gasovoda “Južna interkonekcija” Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska za Investitora BH-Gas d.o.o. Sarajevo

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije na području cijele države, javne rasprave će se održati online po sljedećem rasporedu:

  • 13. april 2021. godine sa početkom u 10.00 sati.
  • 14. april 2021. godine sa početkom u 10.00 sati.

Za obje javne rasprave ( 13. i 14. aprila 2021. godine) za pristup i aktivno učešće koristiće se isti link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac0accd83ac7b4e1b8dc4677d7ec3532c%40thread.tacv2/1616751483960?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6195c23-8de9-4759-b1f6-78a8c83f2404%22%2c%22Oid%22%3a%2234afe41e-5416-4c0b-8345-9b62fa1930ff%22%7d

Radi lakšeg pristupa linku, isti je objavljen na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma web stranici www.fmoit.gov.ba  na podlinku okolišne dozvole, javne rasprave.

Dnevni red:

  1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik   Federalnog ministarstva okoliša i turizma)
  2. Prezentacija Studije o procjeni utIcaja na okoliš (predstavnici konsultanata – Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka i Dvokut ECRO d.o.o. Zagreb)
  3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Studija o procjeni uticaja na okoliš je pripremljena u skladu sa čl. 18. (54 a) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” broj: 38/09) i u skladu sa Pravilnikom o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/04 i 1/21) postavljen je na web stranici www.fmoit.gov.ba  na podlinku okolišne dozvole, javne rasprave.

Link za pristup dokumentaciji:

https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi/javni-uvid-u-zahtjev-za-izdavanje-okolisne-dozvole-investitora-bh-gas-d-o-o-sarajevo-za-projekat-gasovoda-juzna-interkonekcija-hr-i-bih.

Rok za dostavljenje primjedbi i sugestija na dokumentaciju je 30 dana od dana primitka ovog akta. Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu: Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića broj 2, 71 000 Sarajevo.

Obavještenje o pokretanju postupka sa vjerovatnoćom prekograničnog uticaja poslano je Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih poslova Bosne i Hercegovine  radi obavještavanja nadležnog ministarstva Republike Hrvatske.