Usvojene izmjene i dopune Zakona o upravljanju otpadom

Usvojene izmjene i dopune Zakona o upravljanju otpadom

Sri, 26. Jun. 2024.


Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom po skraćenoj proceduri.

„Mi imamo usvojenu Strategiju zaštite okoliša FBiH. Jasno je i da pitanje upravljanja otpadom u našoj zemlji jedno je od onih koje je daleko od riješenog i uređenog. Otpadom moramo naučiti upravljati a ne da se on odlaže i da predstavlja problem. To je u razvijenim zemljama visokovrijedna sirovina, energent, pa i oblast koja zapošljava, dok još uvijek u našoj zemlji, nažalost, to pitanje predstavlja opterećenje prvenstveno na zdravlje ljudi, ali i na stanje u prirodi i na budžete. Mi zakonski poboljšavamo ovu oblast u skladu sa standardima i propisima Evropske unije, a upravo je objavljen javni poziv za angažman na izradi novog Plana upravljanja otpadom u FBiH za šta smo sredstva obezbijedili u ovogodišnjem budžetu i što ćemo provoditi u saradnji s UNDP-om. Bit će ovo dokument kojim ćemo, nadam se, biti bliže rješavanju pitanja upravljanja otpadom u našoj zemlji a njegovo usvajanje očekujemo iduće godine u ovo vrijeme“, istakla je resorna ministrica Nasiha Pozder.

Izmjene i dopune Zakona o upravljanju otpadom FBiH odnose se na dva važna pitanja – pitanje rješavanja odlagališta u općinama i gradovima i operativnog djelovanja inspekcije na terenu, te kaznenih odredbi za posebne kategorije otpada poput guma, ulja i slično. Usvajanjem se stvaraju pravne pretpostavke za pravilnu i potpunu primjenu Zakona o upravljanju otpadom u praksi, te usklađivanje sa zakonodavstvom EU. Naime, novim Članom 33a preciznije se uređuje pitanje odlagališta otpada, a koje će biti detaljno definirano u provedbenom aktu čija će izrada uslijediti nakon stupanja na snagu ovog Zakona. Također, usvojene Izmjene i dopune definiraju i iznose novčanih kazni prema težini učinjenog prekršaja za posebne kategorije otpada što do sada nije bilo prepoznato u Zakonu.

Predlagač također potcrtava da su se obavile javne konsultacije, a u iste su se s konkretnim primjedbama uključili Zeničko-dobojski kanton, Unsko-sanski kanton, Općina Kakanj, AARHUS centar, kao i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Dio primjedbi je prihvaćen i uvršten u ovaj tekst.

Da bi Zakon stupio na snagu, mora biti usvojen i u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.