PREDSTAVNICI BOSNE I HERCEGOVINE SU UZELI UČEŠĆE NA DRUGOJ SJEDNICI MEĐUVLADINOG PREGOVARAČKOG ODBORA (INC2) U PARIZU

PREDSTAVNICI BOSNE I HERCEGOVINE SU UZELI UČEŠĆE NA DRUGOJ SJEDNICI MEĐUVLADINOG PREGOVARAČKOG ODBORA (INC2) U PARIZU

Uto, 30. Maj. 2023.


Nagli porast nivoa onečišćenja plastikom predstavlja ozbiljan globalni ekološki problem, koji negativno utiče na ekološku, društvenu, ekonomsku i zdravstvenu dimenziju održivog razvoja. Prepoznajući ozbiljnost problematike onečišćenja plastikom, države članice Ujedinjenih Nacija su se tokom skupštine Ujedinjenih nacija za okoliš (United Nations Environment Assembly - UNEA 5.2) jednoglasno dogovorile da će razviti pravno obavezujući instrument (Konvenciju) o okončanju zagađenja plastikom, uključujući i onečišćenje mora. Usvojenom rezolucijom 5/14 „Kraj zagađenju plastikom: prema pravno obvezujućem instrumentu“, odlučeno je uspostavljanje Međuvladinog pregovaračkog odbora (International Negotiaiting Committee – INC) koji će razviti specifičan sadržaj o zagađenju plastike, obuhvatajući i plastiku iz morskog okoliša, sa ambicioznim ciljem kompletiranja sadržaja instrumenta do kraja 2024. godine. Ovaj instrument se temelji na sveobuhvatnom pristupu rješavanja problematike o plastici te se bavi cijelim životnim ciklusom plastike.

Drugu sjednicu Međuvladinog pregovaračkog odbora (INC-2) organizuje Program Ujedinjenih naroda za okoliš (UN Environment Programme – UNEP), a održava se od 29. juna do 2. jula 2023. godine u Organizaciji Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) u Parizu, Francuskoj. Sastanku će prethoditi regionalne konsultacije 28. juna 2023. na istom mjestu. Cilj druge sjednice je da državne članice rade na pripremama razvijanja međunarodnog pravno obavezujućeg instrumenta o onečišćenju plastikom, koji će obuhvatiti i morski okoliš. Ovaj instrument će biti jedan od najambicioznijih svjetskih ekoloških incijativa u sprječavanju i okončavanju onečišćenja plastikom.

Bosnu i Hercegovinu na INC 2 predstavlja gdin. Mehmed Cero, pomoćnik ministra za sektor okoliša Federalnog ministarstva okoliša i turizma koji je ujedno i Nacionalna fokalna tačka za INC. Bosna i Hercegovina je od samog početka aktivno učestvovala na sastancima i aktivnostima INCa, te je dostavila elaborat sa odgovarajućim prijedlozima sekretarijatu INCa podržavajući inicijativu za zaustavljanje i okončavanje onečišćenja plastikom. Federalno ministarstvo okoliša i turizma prepoznaje značaj ove inicijative te će zajedno sa predstavnicima drugih relevantnih institucija u Bosni i Hercenastaviti aktivno raditi na budućim aktivnosti izrade, a kasnije i ratificiranja i provođenja ovoga značajnog međunarodnog pravno obvezujućeg dokumenta. U tekućim diskusijama i prijedlozima, poseban značaj se daje principu EPR, tj. Produženoj odgovornosti proizvođača (EPR- Extended Producer Responsability) , što je na određeni način već prepoznato u legislativi upravljanja otpadom u Bosni i Hercegovini, kao i odgovarajućoj implementaciji.