OBAVJEŠTENJE o pokretanju revizije i ažuriranja Jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata za sektor okoliša u Bosni i Hercegovini u 2022. godini ( SSPP

OBAVJEŠTENJE  o pokretanju revizije i ažuriranja Jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata za sektor okoliša u Bosni i Hercegovini u 2022. godini ( SSPP

Čet, 28. Jul. 2022.


Dopisom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa br 10-3-28-1210-1/22 od 18.7.2019. godine i 20.6.2022. godine informisani smo da je pokrenuta procedura revizije i ažuriranja Jedinstvene liste infrastrukturnih projekata za sektor okoliša u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu ( SSPP) , a u cilju izmjene i dopune određenih predloženih projekata, kao i kandidovanja novih. Rok za ove aktivnosti je 30. septembar 2022. godine.

U skladu sa tim,  pozivamo vas da svoje projedloge novih ili dopune već predloženih infrastrukturnih projekata koji se odnose na upravljanje otpadom, zaštitu zraka i zaštitu prirode dostavite u Federalno ministarstvo okoliša i turizma do 20. septembra 2022. godine na email ministarstva fmoit@fmoit.gov.ba i imenovanim članovima radne grupe ispred Federalnog ministarstva okoliša i turizma :

 amra.krajina@fmoit.gov.ba

 sanela.popović@fmoit.gov.ba

 dario.kokor@fmoit.gov.ba, kao i putem pošte na adresu ministarstva.

Prijedloge projekata uraditi u formi PIF obrazaca (Project identification form)  na našem i engleskom jeziku. Forme obrazaca sa smjernicama se mogu preuzeti sa web stranice Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Prijedlozi projekata mogu biti oni koji su već ili će biti evidentirani u Programu javnih investicija (ili PIMIS ).

Prijedloge projekata će članovi radne grupe za okoliša ocijeniti i rangirati  u skladu sa smjernicama i kriterijima, da bi do 30. septembra listu mogli proslijediti u proceduru usvajanja.

PRILOZI:

1.. Dopis MVTEO BiH (dopis SSPP revizija 2022.pdf)

2. SSPP Lista usvojena u 2020. godini (SSPP Revidirana lista okoli BIH latinica.docx)

3. PIF forma sa smjernicama – BOS (Forma obrasca PIF BOS sa smjernicama.doc)

4. PIF forma – ENG (Forma obrasca za projeka PIF ENG.doc)

5. GRID kriterij za ocjenu projekta (GRID Kriterij za ocjenu BOS.docx)