O B A V J E Š T E NJ E - KANDIDATIMA O DATUMU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA VODITELJA POSLOVNICE PUTNIČKE AGENCIJE - I ROK