JAVNI POZIV - Federalna strategija zaštite okoliša 2022 - 2032 i Strateška studija

JAVNI POZIV - Federalna strategija zaštite okoliša 2022 - 2032 i Strateška studija

Pon, 06. Jun. 2022.


Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 15/21) i članu 9. Uredbe o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavljuje

JAVNI POZIV

svim zainteresiranim stranama da se uključe i daju svoje komentare, prijedloge i sugestije na dokument Federalne strategije zaštite okoliša 2022.-2032. i Stratešku studiju.

Proces izrade Federalne strategije zaštite okoliša zasnovan je na participativnom pristupu i proveden uz učešće više od 300 predstavnika različitih institucija i organizacija u Federaciji BiH. Tokom izrade Federalne strategije zaštite okoliša proveden je postupak strateške procjene uticaja na okoliš kako bi se osiguralo da predložena Federalna strategija u ranoj fazi pripreme integrira sva relevantna pitanja zaštite okoliša, socio-ekonomska pitanja i pitanje održivosti. U postupku procjene uticaja na okoliš izrađena je strateška studija koja je priložena uz Federalnu strategiju zaštite okoliša.

Svi komentari, prijedlozi i sugestije na sadržaj dokumenata mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma: Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo.

Strateska studija

Federalna strategija zastite okolisa 2022-2032

Rok za dostavu komentara je 30.06.2022. godine.