Obavijest o održavanju Javne rasprave u postupku ocjene Studije utjecaja na okoliš za investitora JP Autoceste FBIH d.o.o. Sarajevo, Studija uticaja na okoliš za projekat izgradnje autoceste Orašje Tuzla, dionica Tuzla-Maoča u dužini 24 km

Obavijest o održavanju Javne rasprave u postupku ocjene Studije utjecaja na okoliš za investitora JP Autoceste FBIH d.o.o. Sarajevo,  Studija uticaja na okoliš za projekat izgradnje autoceste Orašje Tuzla, dionica Tuzla-Maoča u dužini 24 km

Pet, 17. Nov. 2023.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma na osnovu čl. 40. stav (5), čl. 75., čl. 76. i čl. 77.   Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“ broj: 15/21)u saradnji sa nosiocem projekta /investitorom JP Autocetse Federacije BiH poziva stanovnike Tuzlanskog Kantona, Tuzle, Grada Srebrenika i sve ostale zainteresirane subjekte (građane, predstavnike mjesnih zajednica, nevladine organizacije) i cjelokupnu zainteresovanu javnost da uzmu učešće na:


JAVNIM RASPRAVAMA

o ocjeni Studije utjecaja na okolišu za projekat izgradnje Autoceste Orašje Tuzla, dionica Tuzla-Maoča, LOT3, LOT4 i LOT5

Javne rasprave koje će se održati:

  • u Tuzli 04.12.2023 godine sa početkom u 10 sati (sala u prostorijama Kantonalne privredne komore Tuzla) i
  • Srebreniku 04.12.2023. godine u 13 sati (plava sala Doma kulture u Srebreniku – sala za održavanje sjednica Gradskog vijeća).


Dnevni red:

1. Prezentacija zakonskog temelja u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).

2. Prezentacija Studije utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanta – Ceteor d.o.o. Sarajevo i investitor).

3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo, soba 312/1 kao i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba, podlink okolišne dozvole/javne rasprave. Dokumentacija je takođe dostupna za uvid u prostorijama JP Autoceste FBiH.

Studija utjecaja na okolišu za projekat izgradnje Autoceste Orašje Tuzla, dionica Tuzla-Maoča, LOT3, LOT4 i LOT5  dostupna je na linku:

SUO Orasje_Tuzla LOT3 LOT4 LOT5_FINALNA VERZIJA.pdf

 

Federalno ministarstvo je obavezno da u roku od 15 dana od dana prijema Studije, dostavi elektronsku kopiju Studije zainteresiranim organima i zainteresiranoj javnosti i objavi Studiju na internet stranici (član 75 stav (2) Zakona).

Javnost može, u roku od 30 dana od dana objavljivanja informacije dostaviti u pisanom obliku primjedbe, informacije, analize, ili mišljenja koje smatra bitnim za rješavanje u predmetnom postupku (član 40. stav (6) Zakona).

U postupku ocjene Studije Federalno ministarstvo obavještava i poziva javnost na javnu raspravu o Studiji na način propisan članom 40. Zakona i članom 76. Zakona.

Poziva za javnu raspravu/obavještenje sadrži obavezno:

  • osnovne informacije o zahtjevu,
  • rezime sadržaja i zaključke studije uticaja,
  • vrijeme i mjesto na kojem se obezbjeđuje besplatan uvid javnosti u zahtjev i studiju uticaja na okoliš,
  • predviđeno vrijeme i mjesto održavanja javne rasprave o studiji uticaja na okoliš,
  • adresa na koju se mogu dostaviti mišljenja zainteresovane javnosti,
  • činjenice da se radi o projektu sa mogućim uticajem na okoliš drugog entiteta ili Brčko Distrikta (ako je primjenjivo).

Javnost se obavještava putem pisanih sredstava javnog informisanja i internet stranice nadležnog ministarstva u pisanoj formi o vremenu održavanja javne rasprave, postupka izvođenja dokaza, te o mogućnosti dostavljanja dokaza i činjenica od uticaja na rješavanje u predmetnom postupku (član 40. stav (5) Zakona).

Obavještenje kojim se poziva za javnu raspravu se dostavlja najmanje 15 dana prije dana održavanja javne rasprave. (član 76. stav (2) Zakona).

Sugestije i primjedbe javnosti dostavljaju se Federalnom ministarstvu u pisanoj formi u roku od 15 dana od dana održavanja javne rasprave član 76. Stav (3) Zakona).

Federalno ministarstvo organizuje javnu raspravu o projektu u prostoru koji je najbliži lokaciji datog projekta. (član 77. stav (1) Zakona).

U javnoj raspravi obavezno učestvuje predstavnik Federalnog ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša koji i vodi javnu raspravu.

Nadležno ministarstvo priprema zapisnik sa javne rasprave u roku od 7 dana od dana održavanja javne rasprave (član 77. stav (2) Zakona).

Rezultati učešća javnosti uzimaju se u obzir pri donošenju odluke, o čemu se informiše javnost putem internet stranice nadležnog ministarstva, dok se zainteresovane strane koje su dostavile svoje komentare u toku postupka učešća javnosti obavještavaju u pisanoj formi u rokovima koji važe za podnosioca zahtjeva (član 40. stav (7) Zakona).