Javni uvid u nacrt Rješenja da nije potrebno dalje provođenje procjene utjecaja na okoliš za Projekat izgradnje farme za držanje krava sa pratećim objektima, kapaciteta 360 ležišta za krave, na području grada Cazina, investitora „FIVEWATER ASSETS" d.o.o.

Javni uvid u nacrt Rješenja da nije potrebno dalje provođenje procjene utjecaja na okoliš za Projekat izgradnje farme za držanje krava sa pratećim objektima, kapaciteta 360 ležišta za krave, na području grada Cazina, investitora „FIVEWATER ASSETS

Sri, 23. Aug. 2023.


Srijeda, 23.08.2023.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid nacrt Rješenja kojim se utvrđuje da za Projekat izgradnje farme za držanje krava sa pratećim objektima, kapaciteta 360 ležišta za krave, na području grada Cazina, nije potrebno dalje provođenje procjene uticaja na okoliš putem izrade Studije uticaja na okoliš, investitora "FIVEWATER ASSETS" d.o.o., Cazin.

Zahtjev je izradila ovlaštena konzultantska kuća TQM d.o.o., Lukavac.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na nacrt Rješenja mogu se dostaviti u roku 8 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Broj predmeta : UPI 05/1-02-19-4-176/22

 

Nacrt Rješenja