Javni uvid u Dopunjenu Studiju utjecaja na okoliš za projekat izgradnje dionice na koridoru VC Konjic (Ovčari) - tunel Prenj - Mostar sjever, investitora Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar

Javni uvid u Dopunjenu Studiju utjecaja na okoliš za projekat izgradnje dionice na koridoru VC Konjic (Ovčari) - tunel Prenj - Mostar sjever, investitora Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar

Pet, 25. Aug. 2023.


Petak, 25.08.2023.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 40. i 76. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) i u saradnji sa nosiocem projekta/investitorom Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar je u postupku ocjene Studije o utjecaju na okoliš za projekat Izgradnje dionice na koridoru VC Konjic (Ovčari) - tunel Prenj - Mostar sjever, održalo Javnu raspravu u prostorijama Grada Mostara – sala gradskog vijeća dana 10.05. 2023. sa početkom u 11.00 sati i  drugu Javnu raspravu  u prostorijama Grada Konjica – općinska sala dana 11.05. 2023. sa početkom u 11.00 sati.

Studija utjecaja na okoliš je bila dostupna zainteresiranoj javnosti postavljanjem iste na web stranicu www.fmoit.gov.ba, dana 24.04.2023.

Nakon dostavljenih izvještaja stručne komisije, kao i mišljenja zainteresirane javnosti investitoru, predmetna Studija utjecaja na okoliš je dopunjena, te se ovim putem stavlja zainteresiranoj javnosti na uvid.

Dokumentacija za predmetnu Studiju utjecaja na okoliš dostupna je i na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - ulica Hamdije Čemerlića br 2, 71 000 Sarajevo.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Dopunjenu SUO mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana objave na web stranici na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma - ulica Hamdije Čemerlića br 2, 71 000 Sarajevo.

Dopunjena Studija utjecaja na okoliš

Prilog 1 - PRILOG A Flora, vegetacija i staništa

Prilog 2 - PRILOG B Beskičmenjaci

Prilog 3 - PRILOG C-1 Ihtiofauna

Prilog 4 - PRILOG C-2 Herpetofauna

Prilog 5 - PRILOG C-3 Ornitofauna

Prilog 6 - PRILOG C-4 Šišmiši

Prilog 7 - PRILOG C-5 Sisari (veliki sisari)

Prilog 8 - PRILOG D Procjena kritičnih staništa

Prilog 9 - PRILOG E Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu 2023

Prilog 10 - PRILOG F Plan upravljanja biodiverzitetom