Formirane Komisije za preispitivanje okolišnih dozvola i harmoniziranje zakona u vezi sa dozvolama

Formirane Komisije za preispitivanje okolišnih dozvola i harmoniziranje zakona u vezi sa dozvolama

Pet, 01. Sep. 2023.


Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma Vlada FBiH je na jučerašnjoj sjednici dala saglasnost za formiranje Interresorne Komisije za potrebe ponovnog razmatranja i izmjena okolinske dozvole na period od pet godina, a koja će imati zadatak da priprema mišljenje u vezi sa ponovnim razmatranjem i izmjenama ili prestankom važenja okolinske dozvole, u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša.

U Komisiju su uključeni predstavnici resornih ministarstava i inspekcijske uprave, ali i predstavnik civilnog sektora.

Takođe, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada Federacije BiH je dala  saglasnost za formiranje Interresorne Radne grupe koja će raditi na poslovima analize i harmonizacije propisa: Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, Zakona o vodama, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o električnoj energiji, Zakona o inspekcijama FBiH i drugim propisima.

Radna grupa će dati smjernice za harmonizaciju propisa kada su u pitanju urbanističke, građevinske, dozvole za eksploataciju, energetske dozvole, upotrebne dozvole, vodne akte, okolišne dozvole i druge akte, koji se izdaju u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša, te preporuke i smjernice u kojem pravcu je sistemski potrebno reformisati nadležnost inspekcije kako bi imala efektivniju ulogu u cijelom procesu.