Ponovni Javni poziv za prijavu kandidata za stavljanje na Listu stručnjaka za ocjenu Studija utjecaja na okoliš za pogone za proizvodnju hidroelektrične energije

Ponovni Javni poziv za prijavu kandidata za stavljanje na Listu stručnjaka za ocjenu Studija utjecaja na okoliš za pogone za proizvodnju hidroelektrične energije

Uto, 23. Nov. 2021.


Na temelju članka 4.stavak 1. Pravilnika o načinu formiranja i rada stručnog Povjerenstva za ocjenu Studija o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za pogone za proizvodnju hidroelektrične energije ("Službene novine Federacije BIH", broj: 9/21), federalna ministrica okoliša i turizma, raspisuje

PONOVNI JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za stavljanje na Listu stručnjaka za ocjenu Studija utjecaja na okoliš za pogone za proizvodnju hidroelektrične energije

I.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava zainteresiranih kandidata za člana stručnog Povjerenstva za ocjenu Studija o procjeni utjecaja na okolis u postupku izdavanja okolišne dozvole za pogone za proizvodnju hidroelektrične energije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)

Povjerenstvo se formira od pet članova sa pravom glasa i dva uposlenika Ministarstva bez prava glasa.

II.

Povjerenstvo se formira u slijedećem sastavu:

1. Predsjednik povjerenstva, ekspert za naučnu oblast Ekologija,

2. Jedan stručni član povjerenstva, ekspert iz oblasti prirodnih znanosti,

3. Jedan stručni član povjerenstva, ekspert iz oblasti hidrologije,

4. Jedan stručni član, predstavnik udruge ili fondacije za zaštitu okoliša, kojeg predlaže Koalicija za zaštitu rijeka BiH ili pisana suglasnost najmanje dvije udruge/fondacije registrirane na području Federacije BiH u oblasti zaštite okoliša i prirode,

5. Jedan stručni član, predstavnik organa i institucija nadležnih za vode. Član Povjerenstva ne može biti osoba koja je učestvovala u izradi studije ili je na bilo koji način učestvovala u njenoj izradi u nekom njenom dijelu ili cjelini.

Ill.

Članovi Povjerenstva za pozicije iz točke II. redni broj od 1 do 5. biraju se temeljem prijave na Javni poziv.

Kandidati za članove Povjerenstva dužni su da uz prijavu podnesu slijedeći dokaz o ispunjavanju uvjeta za određenu poziciju u povjerenstvu:

  1. Predsjednik komisije
  • Diploma VIII stupnja stručne spreme/ Ill ciklusa studija;
  • Odluka rješenje o izboru na oblast Ekologije;
  • Lista relevantnih naučnih i stručnih referenci
  1. Stručni član povjerenstva, ekspert iz oblasti prirodnih znanosti:

- Diploma VIII stupnja stručne spreme/ Ill ciklusa studija prirodnih znanosti,

- Lista relevantnih naučnih i stručnih referenci.

3. Jedan stručni član povjerenstva, ekspert iz oblasti hidrologije:

- Diploma VIII stupnja stručne spreme/ Ill ciklusa studija prirodnih znanosti ili tehničkih znanost;

- Lista relevantnih naučnih i stručnih referenci.

4. Jedan predstavnik nevladinog sektora sukladno točki II. redni broj 4. ovog Javnog poziva:

- Diploma VIII stupnja strucne spreme/ Ill ciklusa studija prirodnih znanosti;

- Lista relevantnih naučnih i stručnih reference.

5. Jedan stručni član, predstavnik organa i institucija nadležnih za vode:

- Minimalno 10 godina radnog iskustva u struci;

- Diploma VII stupnja stručne spreme/II ciklusa studija (Građevinski fakultet - smjer hodrotehnika ili Prirodno-matematički fakulte - Odsjek za zemljopis, fakultet tehničkog smjera)

Dokumentacija koja se predaje mora biti original ili ovjerena kopija.

Ministarstvo objavljuje na web stranici listu stručnjaka koji zadovoljavaju uvjete iz stavka 2., redni br. od 1 do 5. ove točke.

IV.

Zadaci i nadležnost Povjerenstva su slijedeći:

(1) Povjerenstvo razmatra studiju uz, po potrebi i po pozivu, prisustvo predstavnika ovlaštenog izrađivač studije sa Liste nositelja izrade studije o procjeni utjecaja na okoliš.

(2) Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj: 33/03 i 38/09) povjerenstvo je nadležno da analizira:

a) da Ii bi Projekt mogao izazvati znatno zagađivanje okoliša ili bi u znatnoj mjeri mogao ugroziti okoliš (pri čemu će se posebno provjeriti da li su ispunjene odredbe Čl. 50., 51., 52. i 53. Zakona o zatiti prirode ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13),

b) da li je projekt sukladan sa Međuentitetskim programom zaštite okoliša i Federalnom strategijom i Akcionim planom zaštite okoliša,

c) da Ii je projekt sukladan sa međunarodnim obvezama države po pitanju zaštite okoliša.

(3) Zadatak člana povjerenstva je da, sa aspekta svoje struke i na temelju vlastitog stručnog i naučnog znanja/poznavanja interesa lokalne i šire zajednice, analizira točnost, korektnost i relevantnost informacija prezentiranih u studiji.

(4) povjerenstvo se bazira na ocjeni minimalnog praga, kako slijedi: minimalni prag na kojem studija ispunjava minimalne uvjete za prihvatanje podrazumijeva:

a) da su informacije u studiji točne;

b) da se poziva na kredibilne i relevantne izvore/reference;

c) da je pripremljena sukladno sa rokovima izrade;

d) da su, za potrebe studije provedena neophodna terenska istraživanja područja, poput biološkog, ekološkog, hidrološkog, geološkog, zemljopisnog i demografskog istraživanja;

e) da studija sadrži opis alternativnih rješenja u smislu nacrta projekta, tehnologije, lokacije, veličine i opsega koja je razmotrio ovlasteni izradivač studije sa Liste nositelja izrade studije o procjeni utjecaja na okoliš, a koja su relevantna za predloženi projekt i njegove posebne značajke, te naznaku glavnih razloga za odabir izabrane mogućnosti, uključujući usporedbu utjecaja na okoliš;

f) da posjeduje informacije o ispitivanju, odnosno utvrđivanju statusa područja, koji se tiču zaštite prirodnih područja, kao i kulturno/historijskih obilježja i arheoloških nalazišta;

(5) Na osnovu analize, svaki član povjerenstva sa pravom glasa pojedinačno podnosi pisani izvještaj.

(6) Zajedničko mišljenje povjerenstva za ocjenu studije se usaglašava na sjednici povjerenstva.

(7) Zajedničko mišljenje povjerenstva za ocjenu studije u formi izvještaja, koje potpisuju svi članovi povjerenstva, voditelj postupka upućuje federalnoj ministrici u daljnju proceduru.

(8) Zajedničko mišljenje uključuje relevantne elementne pojedinačnih mišljenja članova povjerenstva, identifikovane elemente usaglašene na sjednici povjerenstva i zajedničke stavove i mišljenje povjerenstva.

(9) Rok za dostavljanje zajedničkog mišljenja je 30 dana od dana dostavljanja ili preuzimanja rješenja o imenovanju i studije koja je predmetom ocjene.

(10) Tehnički tajnik u suradnji sa predsjednikom povjerenstva sačinjava zapisnik u roku od sedam dana po održavanju svake sjednice i objavljuju ga na službenoj stranici Ministarstva.

V.

Zainteresirani kandidati prijavu i dokaze o ispunjavanju uvjeta za odredenu poziciju, putem pošte dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića br. 2

71000 Sarajevo

S naznakom "Prijava za izbor stručnjaka za ocjenu Studija utjecaja na okoliš za pogone za proizvodnju hidroelektrične energije" - Ne otvarati –

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije i upute mogu se dobiti u Federalnom ministartsvu okoliša i turizma na telefon 033 726 712.

VI.

Rok za prijavu na Javni poziv je do 06.12.2021.godine.

Sarajevo, 23.11.2021. godine

 

NAPOMENA: Za poziciju broj 1. nema prijavljenih kandidata.