Festival održivih horizonata: Kako unaprijediti prakse za održivi turizam

Festival održivih horizonata: Kako unaprijediti prakse za održivi turizam

Pet, 10. Maj. 2024.


U sklopu ''Festivala održivi horizonti'', kao dio završnih aktivnosti zatvaranja projekta ''NaturBosniaHerzegovina: Zaštićena područja i održivi razvoj'', 8. maja 2024. u Sarajevu je organizovan događaj Zeleni razgovori: crtanje održivog turizma u Bosni i Hercegovini, na kojem je učestovala i predstavnica Federalnog ministarstva okoliša i turizma, pomoćnica ministrice Farida Cikotić.

U sklopu ''Festivala održivi horizonti'', kao dio završnih aktivnosti zatvaranja projekta ''NaturBosniaHerzegovina: Zaštićena područja i održivi razvoj'', 8. maja 2024. u Sarajevu je organizovan događaj Zeleni razgovori: crtanje održivog turizma u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekat sa sa svojim partnerima implementira Italijanska organizacija Comitato internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP), a isti finansira Italijanska agencija za razvojnu saradnju (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – AICS).

Navedeni događaj je okupio stručnjake, istraživače i praktičare koji su razgovarali o važnosti održivog turizma u našoj zemlji i kako možemo unaprijediti prakse kako bi zaštitili naše prirodne ljepote, a prisutnima su se obratili: ambasador Italije u Bosni i Hercegovini, N. E. Marco Di Ruzza, i Letizia Fischioni, zamjenica direktora AICS-a. Prezentirane su inicijative održivog turizma razvijene u odabranim zaštićenim područjima Bosne i Hercegovine koje su doprinijele stvaranju replikativnih i održivih dobrih praksi i stvaranju povoljnog okruženja za dalji rast sektora.

U okviru događaja održana su tri panela, a u ime Federalnog ministarstva okoliša i turizma na panelu ''Ostale dobre prakse o održivom turizmu u Bosni i Hercegovini'' učestvovala je Farida Cikotić, pomoćnica ministrice za turizam i ugostiteljstvo koja je prezentirala Strategiju razvoja turizma Federacije BiH 2022. – 2027. Cikotić je naglasila da je Strategija dokument koji usmjerava sveukupan razvoj turizma Federacije BiH uzimajući u obzir ekonomsku, društvenu, okolišnu i prostornu dimenziju i na osnovu toga utvrđuje stratešku viziju: Federacija BiH će privući turiste ponudom autentičnih turističkih proizvoda baziranih na prirodnoj i kulturnoj baštini, koja će potaknuti ekonomski razvoj i donijeti društvene koristi.

Strategija razvoja turizma Federacije BiH 2022. – 2027. je utemeljena na jednom strateškom cilju: ubrzan rast i razvoj sektora turizma i četiri prioriteta koji će oblikovati razvoj turizma u Federaciji BiH, od kojih je svaki detaljno razrađen u mjere, aktivnosti i rezultate. Prilikom prezentacije, Cikotić je istakla da je izrađena strateška platforma u kojoj je navedeno da je Bosna i Hercegovina preuzela obavezu provođenja dokumenta Agende 2030 i Globalnih ciljeva održivog razvoja te da su u  Bosni i Hercegovini utvrđena tri pravca održivog razvoja:  1) Dobra uprava i upravljanje javnim sektorom, 2) Pametan rast, 3) Društvo jednakih mogućnosti, te dvije horizontalne teme: 1) Ljudski kapital za budućnost i 2) Princip ''Niko ne smije biti isključen''.

Nadalje, Cikotić je naglasila da je turizam zasnovan na zaštićenim područjima i prirodi velik i rastući dio privrede mnogih zemalja, pa bi trebao biti i dio privrede Federacije BiH jer ona ima 12 zaštićenih područja koja mogu doprinijeti privredi destinacije i razvoju održivog korištenja njenih prirodnih resursa i usluga ekosistema. ''Principi održivosti obuhvataju poštivanje i dobrobit našeg naroda, očuvanje naše kulture, kao i očuvanje naših historijskih i prirodnih dobara. I dok se pridržavamo načela održivosti, ključno je očuvati postojeće resurse za buduće generacije, a što je dobro i za poslovanje'', istakla je Cikotić.