25 godina od potpisivanja Aarhuske konvencije kao međunarodnog pravnog okvira u oblasti zaštite okoliša

25 godina od potpisivanja Aarhuske konvencije kao međunarodnog pravnog okvira u oblasti zaštite okoliša

Pet, 23. Jun. 2023.


25 godina od potpisivanja Aarhuske konvencije kao međunarodnog pravnog okvira u oblasti zaštite okoliša

U Danskoj, u gradu Aarhus je 25. juna 1998. godine na Četvrtoj ministarskoj konferenciji "Okoliš za Europu" potpisna Aarhuska konvencija o pristupu informacijama, učešću javnosti i pristupu pravdi u pitanjima okoliša, kao dio međunarodnog pravnog okvira. Ovom konvencijom su utvrđena prava u vezi sa zaštitom okolišem i stvorena veza između odgovornosti javnih organa i zaštite okoliša koja je usmjerena na demokratsku saradnju javnosti sa javnim organima.
Zajedno sa svojim Protokolom o registrima ispuštanja i prenosu zagađujućih supstanci (PRTR), Aarhuska konvencija štiti pravo svake osobe da živi u zdravom i čistom okolišu, kao obvezujući globalni instrumenti o demokratiji okoliša koji u praksi provodi načelo 10. Deklaracije o okolišu i razvoju iz Rija, u kojem se između ostalog kaže: " … svaki pojedinac će imati odgovarajući pristup informacijama u vezi sa okolišem u posjedu javnih organa, uključujući informacije o opasnim supstancama i aktivnostima u svojim zajednicama, te priliku učešća u procesima donošenja odluka. Države će olakšati i podsticati podizanje javne svijesti i učešće javnosti širenjem i dostupnošću informacija, efikasanim pristupom sudskim i upravnim postupcima, uključujući obeštećenje i pravni lijek"

Aarhuška konvencija je ekološki sporazum kojim se:

• povezuje pravo na čist okoliš i ljudska prava,

• priznaje da sadašnje generacije imaju obavezu prema budućim generacijama,

• utvrđuje da se održivi razvoj može postići samo uključivanjem svih učesnika,

• fokusira na interakcije između javnosti i javnih vlasti u demokratskom kontekstu.

Bosna i Hercegovina je ratificirala Aarhusku konvenciju 15. septembra 2008. godine („Službeni glasnik BiH-MU“, broj: 8/08).

25. godišnjica potpisivanja Aarhuske konvencije biće obilježena i u okviru predstojećeg 27. sastanka radne grupe zemalja potpisnica Aarhuske konvencije koji će se održati u Ženevi 26-28. juna 2023. godine u organizaciji Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda za Evropu.